ภาษาอังกฤษ 2

English 2

1. เข้าใจสาระสำคัญรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและอ่าน
2. ใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
3. ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมในการให้ข้อมูลเพื่อการสมัครงาน
4. พัฒนาทักษะการฟังการพูด การอ่านและการเขียนภาษาที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น
5. ตระหนักในความสำคัญของการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการสนทนา โต้ตอบ ในการเชื้อเชิญ การนัดหมาย การแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล การใช้โทรศัพท์ และการสัมภาษณ์เพื่อสมัครงาน ฝึกการอ่านโฆษณาสินค้าและบริการ ประกาศรับสมัครงานและข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ฝึกทักษะการเขรยนบันทึกประวัติ จดหมายสมัครงานและการกรอกใบสมัคร
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 4%
2 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 6%
3 แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 2 - 16 30%
4 การสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9 30 %
5 การสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 30%
Smart Choice 3: Student book. Oxford University Press
Smart Choice 3: Workbook. Oxford University Press.
ผู้แต่ง KEN WILSON
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง
สัมภาษณ์นักศึกษา
ดูผลการเรียนของนักศึกษา
ประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภายหลังการเรียนการสอนเสร็จสิ้น
กรรมการทวนสอบรายวิชา ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง 
และการประเมินโดยระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป