โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

Data Structures and Algorithms

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างและใช้งานโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ รวมทั้งรู้จักเลือกใช้ขั้นตอนวิธีให้เหมาะสมในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้เนื้อหามีความเป็นลำดับที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งปรับแต่งความละเอียดของเนื้อหาในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับความยากง่ายของเนื้อหานั้นๆ และให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการแทนข้อมูล โครงสร้างและการออกแบบข้อมูลแบบอาร์เรย์สแต็ก คิว ลิงค์ลิสต์ ต้นไม้ กราฟ การจัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
™1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
กำหนดให้มีวัฒธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอการบ้านของผู้อื่น
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลา
1.3.2 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมรวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมให้ตรงตามข้อกำหนดได้
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมรวมทั้งการนำไปประยุกต์
2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมอย่างต่อเนื่อง
2.1.6 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
2.1.7 การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
บรรยาย อภิปราย โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการปฏิบัติจริง โดยการมอบหมายงานพร้อมทั้งอธิบายงานที่มอบหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ หรือการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
2.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
2.3.3 ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน โดยใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมได้อย่างเหมาะสม
3.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.2.2 มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์
3.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3.3.2 แบบฝึกหัดที่มอบหมาย
™4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่ม แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
4.3.2 การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
˜5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
™5.1.3 สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศอย่างเหมาะสม
5.2.1 ให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.3.1 แบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
˜6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1 สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกปฏิบัติการ
6.3.1 ประเมินจากผลการทำงานในภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 6. ทักษะพิสัย 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 ENGCE103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1, 2.1.1-2.1.3, 2.1.7, 3.1.1, 3.1.4 การสอบกลางภาคเรียน, การสอบปลายภาคเรียน 9, 17 35%, 35%
2 1.1.2, 2.1.4, 2.1.6, 3.1.2-3.1.3, 4.1.1-4.1.2, 5.1.1-5.1.2, 6.1.1-6.1.2 แบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย แบบฝึกปฎิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1.2, 1.1.3, 4.1.1, 5.1.2-5.1.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ธีรวัฒน์ ประกอบผล. (2558). โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม. กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย.
สมจิตต์ ลิขิตถาวร. (2547). โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมด้วยซี.กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล. (2552). โครงสร้างข้อมูล (ฉบับวาจาจาวา). กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนงค์นาฏ ศรีวิหค และคณะ. (2553). โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โครงการตำราวิทยา ศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ สอวน.
Ellis Horowitz, Sartaj Sahni and Susan Anderson-Freed. (2008). Fundamentals of Data Structures in C. United States of America:  Silicon Press.
Michael T. Goodrich and et al. (2011). Data Structures and Algorithms in C++. United States of America: John Wiley & Sons.
Robert Kruse and Cl Tondo. (2007). Data Structures and Program Design in C. States of America: Pearson Education.
Robert Sedgewick. (1998). Algorithms in C. United States of America: Addison-Wesley.
Weiss, Mark Allen. (2014). Data structures and algorithm analysis in C++. United States of America: Addison-Wesley.
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
1.1 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
1.2 การสอบถามนักศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน
1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
 
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4