เทคโนโลยีรถไฟฟ้า

Electric Vehicle Technology

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการรถไฟฟ้า ชนิดของรถไฟฟ้า ยานยนต์ไฮบริดจ์ ยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง หลักการทำงานของรถไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนของรถไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและคอนเวอร์เตอร์สำหรับรถไฟฟ้า ระบบสำรองพลังงานและแบตเตอรี่ แนวคิดการออกแบบรถไฟฟ้า แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและสถานีอัดประจุพลังงาน ระบบควบคุมและการจัดการพลังงานในรถไฟฟ้า การตรวจสอบและบำรุงรักษารถไฟฟ้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟฟ้าต่อไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการรถไฟฟ้า ชนิดของรถไฟฟ้า ยานยนต์ไฮบริดจ์ ยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง หลักการทำงานของรถไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนของรถไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและคอนเวอร์เตอร์สำหรับรถไฟฟ้า ระบบสำรองพลังงานและแบตเตอรี่ แนวคิดการออกแบบรถไฟฟ้า แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและสถานีอัดประจุพลังงาน ระบบควบคุมและการจัดการพลังงานในรถไฟฟ้า การตรวจสอบและบำรุงรักษารถไฟฟ้า
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล