เทคโนโลยีรถไฟฟ้า

Electric Vehicle Technology

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการรถไฟฟ้า ชนิดของรถไฟฟ้า ยานยนต์ไฮบริดจ์ ยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง หลักการทำงานของรถไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนของรถไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและคอนเวอร์เตอร์สำหรับรถไฟฟ้า ระบบสำรองพลังงานและแบตเตอรี่ แนวคิดการออกแบบรถไฟฟ้า แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและสถานีอัดประจุพลังงาน ระบบควบคุมและการจัดการพลังงานในรถไฟฟ้า การตรวจสอบและบำรุงรักษารถไฟฟ้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟฟ้าต่อไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการรถไฟฟ้า ชนิดของรถไฟฟ้า ยานยนต์ไฮบริดจ์ ยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง หลักการทำงานของรถไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนของรถไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและคอนเวอร์เตอร์สำหรับรถไฟฟ้า ระบบสำรองพลังงานและแบตเตอรี่ แนวคิดการออกแบบรถไฟฟ้า แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและสถานีอัดประจุพลังงาน ระบบควบคุมและการจัดการพลังงานในรถไฟฟ้า การตรวจสอบและบำรุงรักษารถไฟฟ้า
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEE146 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล