อาหารไทยและอาหารนานาชาติ

Thai and International Food

ให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับลักษณะ และประเภทของอาหารไทย อาหารชาติต่างๆ ทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน สามารถกำหนดรายการอาหาร การเลือกซื้อเครื่องปรุงรส การเลือกใช้อุปกรณ์ในการปรุง การประกอบอาหาร และการจัดบริการ
1.เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีบุคลิกภาพ และทักษะในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานบริการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและของประเทศ
3.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์ มีใจรัก และสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
ศึกษาลักษณะและประเภทของอาหารไทย อาหารชาติต่างๆ  ทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน สามารถกำหนดรายการอาหาร การเลือกซื้อเครื่องปรุง การเลือกใช้อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร การประกอบอาหารและการจัดบริการ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  แนะนำเกี่ยวกับเวลาให้คำปรึกษาทางวิชาการในชั้นเรียน
 -    อาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
      (เฉพาะรายที่ต้องการ)
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ

1.1.2 มีจิตสำนึก สาธารณะและตระหนักในคุณค่า ของคุณธรรม จริยธรรม
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณและการสร้างจิตสำนึกที่ดีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาหาร เช่น สอนอาหารของแต่ละชาติต้องบอกลักษณะอาหารและรสชาติที่แท้จริง

1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1   การเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายที่ให้ทำและตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงจากเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้อง
1.3.3   ประเมินผลงานที่มอบหมาย และงานนำเสนอ
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
2.1.1   มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางภาคทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2   สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาเข้ากับศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
2.1.3   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาที่ศึกษา
 
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย  อภิปราย การสาธิต การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้ค้นคว้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำมาสรุปนำเสนอและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
 
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ทดสอบภาคปฏิบัติให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงาน โดยเน้นการวัดการทำงานเป็นกลุ่ม การมีส่วนร่วม และผลงานที่สำเร็จ
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
         3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
         3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานโดยนำความรู้ด้านวิชาการหรือวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ คิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหา อย่างมีระบบ
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1  วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.2  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4   มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.2.3   จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มในการทำงานในภาคปฏิบัติ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1   ประเมินตนเอง และผู้ร่วมงาน
4.3.2  ประเมินจากกิจกรรมการนำเสนอและพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากการนำเสนอผลงาน    
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1   มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เกี่ยวกับงานอาหารภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
5.2.2  การนำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและการใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1   ประเมินจากงานที่มอบหมาย
5.3.2   ประเมินผลการอภิปรายและวิธีการนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1
1 BOATH119 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 ด้านความรู้ สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 15,16 9 17 10 % 15 % 15 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติการ 9 17 16 10 % 10 % 10 %
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การให้คะแนนของเพื่อนร่วมห้อง ตลอดภาคเรียน 5 %
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร รูปเล่มรายงานและการรายงาน 1-16 10 %
6 ด้านการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน งานที่มอบหมาย และผลงานสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ) ตลอดภาคเรียน 5 %
7
พิสมัย  ปโชติการ  งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม กรุงเทพมหานครฯ ศึกษาพรการพิมพ์ 2539
นิตยสารภัตตาคารโรงแรม  กรุงเทพมหานครฯ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์จำกัด 2530
ศรีสมร  คงพันธ์  คู่มือการจัดอาหารงานเลี้ยง กรุงเทพมหานครฯ อมรินทร์การพิมพ์  2528
ศิวะ  วสุนะราภิวัฒน์ คู่มือการบริการอาหารและการจัดเลี้ยง กรุงเทพมหานครฯ สำนักพิมพ์
ดอกหญ้า 2527
เอกสารประกอบการฝึกอบรมอาหารนานาชาติ.2551
เอกสารการฝึกอบรมอาหารยุโรป.2552
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  คู่มือพนักงานภัตตาคาร กรุงเทพมหานคร บำรุงนุกุลกิจ
         การพิมพ์ 2526
อาเซียน  พัมลิชชิ่ง จำกัด  อาหารจีนยอดนิยม กรุงเทพมหานครฯ รุ่งศิลป์การพิมพ์ 2526
.
เอกสารและข้อมูลแนะนำ เว็บไซด์ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนานาชาติ และอาหารไทย
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1   การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
2.2   การประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
2.4   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
3.2   เชิญบุคลากรภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านอาหารต่างชาติหรือเชฟจากโรงแรมต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ ร วิธีการให้คะแนน
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
5.2   เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเกี่ยวกับอาหารแต่ละชาติหรือเชฟจากโรงแรมต่างๆ      เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน การสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ นอกเหนือที่ได้จากห้องเรียน