วิศวกรรมสายอากาศ

Antenna Engineering

1. เข้าใจเกี่ยวกับคำจำกัดความคุณสมบัติต่าง ๆ ของสายอากาศ
2. เข้าใจคุณสมบัติของสายอากาศชนิดต่าง ๆ 
3. เข้าใจการทำงานเบื้องต้นของสายอากาศชนิดต่าง ๆ
4. เข้าใจการ แมตซ์ สายอากาศชนิดต่าง ๆ และวิธีการป้อนสัญญาณเข้าสายอากาศ การต่อสายอากาศหลายตัวเข้าด้วยกัน
5. สามารถวิเคราะห์ติดตั้งสายอากาศเข้ากับระบบการสื่อสารไร้สายได้
6. เห็นความสำคัญของวิชาวิศวกรรมสายอากาศ  
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับคำจำกัดความและทฤษฏีพื้นฐานต่างๆ ของสายอากาศ  แหล่งกำเนิดคลื่นแบบจุด  สายอากาศในอุดมคติ  รูปแบบพลังงานที่แพร่กระจายรูปแบบของสนามแม่เหล็กที่แพร่กระจาย  อัตราการขยายและค่าสภาพเจาะจงทิศทาง  ประสิทธิภาพของสายอากาศ  การโพลาไรซ์  อิมพีแดนซ์และช่วงกว้างความถี่ของสายอากาศ  สมการส่งของฟริส  การแพร่กระจายขององค์ประกอบกระแส  ผลกระทบของพื้นดิน  คุณสมบัติการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบเส้นลวด  สายอากาศแถวลำดับ  สายอากาศยากิ  สายอากาศชนิดรายคาบล็อก  สายอากาศปากเปิด  สายอากาศไมโครสตริป  สายอากาศยุคใหม่สำหรับการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน  การทดสอบคุณสมบัติของสายอากาศ
ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับคำจำกัดความและทฤษฏีพื้นฐานต่างๆ ของสายอากาศ  แหล่งกำเนิดคลื่นแบบจุด  สายอากาศในอุดมคติ  รูปแบบพลังงานที่แพร่กระจายรูปแบบของสนามแม่เหล็กที่แพร่กระจาย  อัตราการขยายและค่าสภาพเจาะจงทิศทาง  ประสิทธิภาพของสายอากาศ  การโพลาไรซ์  อิมพีแดนซ์และช่วงกว้างความถี่ของสายอากาศ  สมการส่งของฟริส  การแพร่กระจายขององค์ประกอบกระแส  ผลกระทบของพื้นดิน  คุณสมบัติการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบเส้นลวด  สายอากาศแถวลำดับ  สายอากาศยากิ  สายอากาศชนิดรายคาบล็อก  สายอากาศปากเปิด  สายอากาศไมโครสตริป  สายอากาศยุคใหม่สำหรับการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน  การทดสอบคุณสมบัติของสายอากาศ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยดังนี้
        1.1.1    มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
        1.1.2    มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
        1.1.3    มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม 
        1.1.4    เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
                1.2.1   สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
                1.2.2   สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
                1.2.3   เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
                1.2.4   ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
                1.2.5   เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
                1.2.6   ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
               1.2.7   ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
                1.3.1   ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
                1.3.2   ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
                1.3.3   ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
                1.3.4   ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา
               1.3.5   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คำจำกัดความคุณสมบัติต่าง ๆ ของสายอากาศ คุณสมบัติของสายอากาศชนิดต่าง ๆ สายอากาศในอุดมคติ รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแต่ละชนิด รูปแบบพลังงานที่แพร่กระจายรูปแบบของสนามแม่เหล็กที่แพร่กระจาย อัตราการขยายและทิศทางอิมพีแดนซ์ของสายอากาศ การโพลาไรซ์ (Polarization) การแพร่กระจายจากองค์ประกอบของกระแส การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศชนิดไดโพลครึ่งคลื่น ชนิดรายคาบล็อก และชนิดปากเปิด การ-แมตซ์ สายอากาศชนิดต่าง ๆ และวิธีการป้อนสัญญาณเข้าสายอากาศ การต่อสายอากาศหลายตัวเข้าด้วยกัน
บรรยาย  อภิปราย การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความเข้าใจหลักการ การคำนวณเพื่อการวิเคราะห์
2.3.2   ประเมินจากการรายงานและการนำเสนอรายงาน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
3.2.1    การมอบหมายงาน/การบ้านที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์
 3.2.2   การมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร
3.2.3   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   สอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการเข้าใจหลักการ และการคำนวณเพื่อการวิเคราะห์ บรูณาการองค์ความรู้ในเนื้อหาของรายวิชาวิศวกรรมสายอากาศ
3.3.2   ประเมินผลจากการทำงาน/การบ้าน
3.3.3   วัดผลจากการประเมินจากรายงาน  การนำเสนอผลงาน
3.3.4   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเนื้อหาวิชาในส่วนของคุณสมบัติของสายอากาศชนิดต่างๆ  การนำสายอากาศชนิดต่างๆ ไปใช้งานจริง  หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ผลจากการประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2   ผลจากการประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในด้านการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ผลของตัวอย่างวงจรที่กำหนดให้
5.1.4   พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ
5.1.5   พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้เรียน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
5.1.6   พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานโดยสามารถเลือกรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 5.1.7  พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาได้
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 ENGEE206 วิศวกรรมสายอากาศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.3, 3.1, 5.2 สอบกลางภาค ทดสอบย่อย สอบปลายภาค 9 13 17 20% 20% 30%
2 1.3, 2.1, 3.1, 5.2 การส่งการบ้านตามที่มอบหมาย การส่งงาน ตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1-1.3, 5.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. Constantine A. Balanis, Antenna Theory Analysis and Design, 3rd Edition, 2005
2. โมไนย ไกรฤกษ์ และ วิวัฒน์ กิรานนท์, ทฤษฎีสายอากาศ, 2531
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1    การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2    แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
4.2  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
5.2   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4