การปรับแต่งแม่พิมพ์

Fundamental of Die Marking

    ปฏิบัติการปรับแต่งแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก  งานขึ้นรูปโลหะ  ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์  โครงสร้างและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ การถอดประกอบแม่พิมพ์  การติดตั้งชุดแม่พิมพ์กับเครื่องจักร   การตรวจสอบและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์
    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน  เป็นการเตรียมความพร้อมด้านแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก ในการนำความรู้ ความเข้าใจในงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านวิศวกรรมแม่พิมพ์ที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
             ศึกษาการปรับแต่งแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก  งานขึ้นรูปโลหะ  ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์  โครงสร้างและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ การถอดประกอบแม่พิมพ์  การติดตั้งชุดแม่พิมพ์กับเครื่องจักร การตรวจสอบและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์
 -  อาจารย์ประจำรายวิชา  เฉพาะกลุ่ม 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม


มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี   ของความเป็นมนุษย์


สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง  เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา

                       2.  อภิปรายกลุ่ม
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา

                       2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
       การปรับแต่งแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก  งานขึ้นรูปโลหะ  ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์  โครงสร้างและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ การถอดประกอบแม่พิมพ์  การติดตั้งชุดแม่พิมพ์กับเครื่องจักร   การตรวจสอบและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์
        กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ สเก็ตแบบและเขียนแบบ แม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก  งานขึ้นรูปโลหะ  ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์  โครงสร้างและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ การถอดประกอบแม่พิมพ์  การติดตั้งชุดแม่พิมพ์กับเครื่องจักร   การตรวจสอบและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์
ตรวจสอบงานที่มอบหมายให้นักศึกษาสเก็ตแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
สังเกต พฤติกรรมของผู้เรียน
              1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา                      สื่อสาร   ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม

สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ


สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ

               5. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม
โดยสังเกตพฤติกรรม ของนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ของนักศึกษา 
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5. สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ได้
มอบหมายงานฝึกสเก็ตส์และให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ประเมินงานที่มอบหมาย
1. มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
        กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ สเก็ตแบบและเขียนแบบ แม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก  งานขึ้นรูปโลหะ  ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์  โครงสร้างและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ การถอดประกอบแม่พิมพ์  การติดตั้งชุดแม่พิมพ์กับเครื่องจักร   การตรวจสอบและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์
        ตรวจสอบงานที่มอบหมายให้นักศึกษาสเก็ตแบบและเขียนแบบ แม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 5 2 3 4 5 2 5 2 4 1
1 ENGTD107 การปรับแต่งแม่พิมพ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การปรับแต่งแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก งานขึ้นรูปโลหะ ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ โครงสร้างและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ การถอดประกอบแม่พิมพ์ การติดตั้งชุดแม่พิมพ์กับเครื่องจักร การตรวจสอบและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ สเก็ตแบบและเขียนแบบ แม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก งานขึ้นรูปโลหะ ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ โครงสร้างและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ การถอดประกอบแม่พิมพ์ การติดตั้งชุดแม่พิมพ์กับเครื่องจักร การตรวจสอบและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ตลอดภาคการศึกษา 60 %
2 1. มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ตรวจสอบงานที่มอบหมายให้นักศึกษาสเก็ตแบบและเขียนแบบ แม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก ตลอดภาคการศึกษา 40 %
1. Lange, K.: Handbook of Metal Forming, McGraw-Hill Book Company (1985), Part   Three   Chapter 19.

    2. Schuler: Metal forming handbook, Springer Berlin (1998), Chapter 4.8, Page 366-373.
    3. วรุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์  แก้วตาทิพย์, งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1  แม่พิมพ์โละแผ่น, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551
    4. เกษม  เลิศรัตน์ และ มัทสึโอะ  มิยากาวา, การทำแม่พิมพ์อัดโลหะ, สำนักพิมพ์ ดวงกมล, 2527
    5. ชาญชัย ทรัพยากร และคณะ, การออกแบบแม่พิมพ์, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), พิมพ์ครั้งที่ 5
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน ผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

              2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ