การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม

Fundamental of Engineering Training

รู้และเข้าใจในการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด  เครื่องมือกลพื้นฐาน  การเชื่อมประสาน  เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฏิบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างปลอดภัย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด  เครื่องมือกลพื้นฐาน  การเชื่อมประสาน  เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฏิบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างปลอดภัย
ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด  เครื่องมือกลพื้นฐาน  การเชื่อมประสาน  เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฏิบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างปลอดภัย
อาจารย์ประจำวิชาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
     1.1.1 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา
     1.1.2 สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายและแก้ไขปัญหาได้
     1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
     1.2.1 บรรยาย และสาธิตให้นักศึกษาดู
     1.2.2 อภิปรายกลุ่มและให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่มอบหมาย
     1.3.1 ประเมินพฤติกรรมที่เข้าเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายมอบหมาย
          มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติเกี่ยวกับงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัด  เครื่องมือกลพื้นฐาน  การพับ  การม้วนโลหะแผ่น  การเชื่อมประสานเหล็ก  แสตนเลส  อลูมิเนียม  การตัดเฉือนโลหะ  การเจาะ  และกลึงโลหะ  การปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ
บรรยาย  อภิปราย  สาธิตการปฏิบัติงานจริง
งานที่มอบหมาย ตามใบปฏิบัติงาน
พัฒนาแนวความคิดให้เป็นระบบ และมีแบบแผน มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติงานจริง
งานที่มอบหมาย ตามใบปฏิบัติงาน
พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติงานจริง
งานที่มอบหมาย ตามใบปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทักษะการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น รวมถึงการฝึกความอดทน และมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในการทำงาน อย่างถูกต้อง เหมาะสม การส่งงานปฏิบัติตามลำดับขั้นของใบงาน ตลอดภาคการศึกษา 70
2 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตรงต่อเวลา และการฝึกความเป็นระเบียบ มีวินัยในตนเอง การแต่งกาย ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
3 การเตรียมความพร้อม และฝึกการสืบค้นองค์ความรู้จากห้องสมุด สื่อออนไลน์ ความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการเรียนแต่ละหัวข้อของสัปดาห์ งานที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียน และการปฏิบัติในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20
1.  สงวนศิลป์  ภูหนองโอง , จรูญ  พรมสุทธิ์  , อำนาจ  ทองแสน.  งานฝึกฝีมือ.  นนทบุรี : บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2.  รองศาสตราจารย์อำพล  ซื่อตรง  ,รองศาสตราจารย์วันชัย  จันทรวงศ์  ,อาจารย์ดีเตอร์  ชิปเปิร์ท.  งานฝึกฝีมือ.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
3.  อนันต์  วงศ์กระจ่าง.  ทฤษฎีงานฝึกฝีมือ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีสยาม
4.  ธัญญลักษณ์  ก้องสมุท.  ปฏิบัติงานฝึกฝีมือ.  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนทบุรี.  นนทบุรี :  ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยศักดิ์  ศรีสุขเดช.  การวัดละเอียด.  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตตาก.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ผลการประเมินของนักศึกษาหลังจบภาคการศึกษา
1. การสังเกตจากการเรียนการสอน
2.  ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา และให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่จริง
1. การทดสอบการเรียนการสอนก่อนปิดภาคเรียน ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ
2. รายงานผลการเรียนต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผล
ปรับปรุงแนวการสอนจากผลการเมินของนักศึกษาทุกๆ ปี