กลศาสตร์เครื่องจักรกล

Mechanics of Machinery

มีความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับนิยามศัพท์ กลไกและเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์แรงเชิงคิเนเมติกส์และไดนามิกส์ของอุปกรณ์เชิงกล กลไกยึดโยง ขบวนเฟืองและระบบเชิงกล การถ่วงดุลของมวลหมุนและมวลไปกลับ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นสูง เพื่อนำมาแก้ปัญหางานทางวิศวกรรมขั้นสูงเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกลสมัยใหม่
ศึกษาเกี่ยวกับนิยามศัพท์ กลไกและเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์แรงเชิงคิเนเมติกส์และไดนามิกส์ของอุปกรณ์เชิงกล กลไกยึดโยง ขบวนเฟืองและระบบเชิงกล การถ่วงดุลของมวลหมุนและมวลไปกลับ
วันอังคาร 13.00 – 14.00 น
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา และส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 2. ปลูกฝังด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1. การขานชื่อ ต้องเข้าเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียนถึงจะได้สอบปลายภาค 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
บรรยาย อภิปราย
สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ทำแบบฝึกหัด
จากการทำแบบฝึกหัด
ให้นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ให้นักศึกษาจับกลุ่มกันสองคนเพื่อทำแบบฝึกหัด
ประเมินจากคะแนนที่ได้
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
ให้นักศึกษาไปศึกษาจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม เช่นไปศึกษาจากเว็ปไซต์ที่มีการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใกล้เคียงเช่นจาก www.youtube.com ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
ประเมินจากคะแนนที่ได้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะด้านปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5
1 ENGME108 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1. การขานชื่อ ต้องเข้าเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียนถึงจะได้สอบปลายภาค 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1 - 17 -
2 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 9,17 80%
3 1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ ทำแบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 20%
1. เอกสารประกอบการสอน 2. John J. Uicker eta.al, Theory of Machines and Mechanisms, 5th editions, OXFORD UNIVERSITY PRESS 3.วุฒิชัย กปิลกาญจน์, กลไกและพลศาสตร์ของเครื่องจักรกล, ฟิสิกษ์เซนเตอร์