สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย

Society, Economy, Politics and Law

1.  เข้าใจวิวัฒนาการระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองไทย  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  การบริหารจัดการและพฤติกรรมการเมืองไทย  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมข
2.  สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมไทย
3.  สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การแก้ไขปัญหาทางสังคมการเมือง และการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจสำรวจปัญหาที่เกี่ยวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง สังคมกับการเมืองและกฎหมาย บทบาท ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม
3  ชั่วโมง ตามที่นักศึกษานัดหมาย
พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมาย ความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตน การอยู่ร่วมกันในสังคม และการปฏิบัติตนภายใต้ระบบการเมืองการปกครอง และกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตในสังคมด้วย มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบและมีสติ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมซักถามแนวคิดเกี่ยวกับสังคมและการปกครอง แนวคิดพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางการเมืองการปกครองไทย อภิปรายกลุ่มเรื่องปัญหาพื้นฐานทางสังคมและการปกครอง รวบรวมข้อมูล ข่าว ด้านการเมืองการปกครอง และนำมาแลกเปลี่ยนวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกันในชั้นเรียน แบ่งกลุ่มเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาการเมืองการปกครองไทยในปัจจุบัน  ใช้สื่อการสอน เช่น power-point, clip, วีดีทัศน์ และอื่น ๆ
 
การเข้าชั้นเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน 1. ส่งงานตามที่กำหนด 2. ประเมินจากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค 3. ประเมินผลจากการวิเคราะห์ข่าว ด้านสังคมและการปกครองของนักศึกษา 4. ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยโปรแกรม Power point วีดีทัศน์ และอื่น ๆ 5. ประเมินจากรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงานและต้องมีเอกสาร อ้างอิงอย่างน้อย 5 เล่ม
ความรู้ ที่ต้องได้รับ 1 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 มีความรู้เบื้องต้นในทางสังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 4 เข้าใจอุดมการณ์ทางการเมือง และรูปแบบการปกครองต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 5 ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันทางการเมือง ตลอดจนกระบวนการทางการเมืองของไทย 6 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยาย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้น การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ โดยมอบหมายให้นักศึกษาต้องติดตามข่าว และสถานการณ์เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กฎหมาย ตามหัวข้อที่เรียน โดยมุ่งการสอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student Center) และการเรียนโดยการแก้ปัญหา (Problem base Learning)
1 กิจกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 2 รูปเล่มรายงาน/การนำเสนองานในชั้นเรียน 3 การทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
1.มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 2.มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ            การศึกษาวิชาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย ช่วยให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการความรู้ทั้งเชิงสังคม เชิงรัฐศาสตร์ เชิงเศรษฐศสตร์ และนิติศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกได้
1 การบรรยายประกอบสื่อการสอน และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 2 ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานและนำเสนอผลงานโดยส่งรูปเล่มรายงานก่อนรายงาน 1 สัปดาห์ และนำเสนอรายงานในรูป Power point 3 ให้นักศึกษาดู Clip , โฆษณา ฯลฯ แล้วร่วมวิพากษ์วิเคราะห์ในชั้นเรียน 4 เกมส์ / กิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน
 
1 การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 2 รูปเล่มรายงาน ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงาน เนื้อหาครบถ้วน 3 สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น 2 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 3 สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4 สามารนำความรู้ในศาสตร์มาพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม     - พัฒนาทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์     - พัฒนาทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม     - พัฒนาทักษะจิตสาธารณะทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม                                                                                                                                                                            - พัฒนาทักษะคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม
1 จัดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม 2 กำหนดปฏิทินเวลานำเสนอ 3 ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วน โดยใช้ power point ของผู้สอนสรุป เพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม 4 กรณีศึกษา - สื่อจาก Clip โฆษณา และวีดีทัศน์
1 ให้นักศึกษาช่วยกันประเมินตามแบบประเมินการนำเสนอ 2 ผู้สอนประเมินตามแบบการนำเสนอ 3 สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 4 การคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา Clip โฆษณา และวีดีทัศน์
1   พัฒนาทักษะการใช้ Internet โดยการสืบค้นข้อมูล  2   พัฒนาทักษะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อจาก Internet ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนด้านการเพิ่มพูนความรู้  
1 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมจาก Website หรือสื่ออื่น ๆ เช่น CD, VCD, วีดีทัศน์ และเทปเสียง 2 การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point และ/หรือ Clip
 
 
ดูจากการทำ Power point นำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4. 1 2 3
1 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล