การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting Information System Design

1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสร้างฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล แนวโน้มของระบบฐานข้อมูล หลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
2. มีความรู้ความเข้าใจในการเกี่ยวกับการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสร้างฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล แนวโน้มของระบบฐานข้อมูล
3. สามารถนำเสนอระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้กลุ่มผู้ฟังที่เกี่ยวข้องโดยมีการเลือกสื่อที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลและสื่อสารได้ 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสร้างฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล แนวโน้มของระบบฐานข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศบัญชี หลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว 
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และการให้คำปรึกษาผ่าน Google Class Room
1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคม 1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   อย่างมีคุณธรรม
การบรรยายในประเด็นต่างๆ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม - การแนะนำกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาควรปฏิบัติ - กำหนดนโยบายการเข้าเรียน คือ การตรงต่อเวลา - กำหนดความรับผิดชอบ โดยการกำหนดเวลาในการจัดส่งงาน
- การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน - การประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย - การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการบรรยาย
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 2.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 2.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- การบรรยายโดยการใช้ Microsoft Power Point บทความทางวิชาการ และวีดิโอ - ซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเนื้อหา - Self-Study โดยการมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม และการศึกษาในระบบออนไลน์ ในเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง - การมอบหมายงานกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา
- การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน - การประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย - การทดสอบ
3.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 3.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 3.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- การมอบหมายงานการวิเคราะห์บทความทางวิชาการ และกรณีศึกษา - การมอบหมายการจัดทำรายงานการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน - การประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย - การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
4.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 4.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมงาน 4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
การมอบหมายงานกลุ่มในการวิเคราะห์บทความ กรณีศึกษา และการจัดทำรายงาน
- การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน - ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย - การนำเสนอหน้าชั้นเรียน - การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
5.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
- การมอบหมายงานกลุ่มในการวิเคราะห์บทความ กรณ๊ศึกษา และการจัดทำรายงานการศึกษาวงจรทางธุรกิจ/ ธุรกิจชุมชน - การถ่ายทอดความรู้ของนักศึกษาร่วมกับผู้สอน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิช
- การนำเสนอหน้าชั้นเรียน - การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
1 BACAC145 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2 การสอบกลางภาคเรียน 15% การสอบปลายภาคเรียน 15% 9, 17 30
2 3.1, 3.2, 4.1 งานที่มอบหมายและการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน 1. งานในส่วนของการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศเทางการบัญชี 30% แบ่งเป็น 1.1 ใบงาน กรณีศึกษาต่างๆ 10%, 1.2 การนำเสนอกรณีศึกษา 5%, 1.3 รายงานกรณีศึกษา 15% 2. งานในส่วนของการจัดทำใบงาน Microsfot Access เพื่อการออกแบบฐานข้อมูล 30% 2.1 ใบงานต่างๆ 15%, 2.2 การทดสอบย่อย 15% 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 60
3 ทุกผลการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตามข้อตกลงในการเรียน การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย และการส่งงานตามกำหนด ทุกสัปดาห์ 10
ศรัณย์ ชูเกียรติ. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2557
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา. ระบบการเงินและการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2554
พลพธู ปียวรรณ และกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 3. 2558 อุเทน เลานำทา. การออกแบบระบบบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2560 เอกสารประกอบการสอน Microsoft Access
เว็บไซด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สภาวิชาชีพการบัญชี : www.fap.or.th
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : www.dbd.go.th
ACCA: www.accaglobal.com และเว็บไซด์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนที่อาจารย์ผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระหว่างภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ
ผลการสอบของนักศึกษาและการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อตรวจสอบมาตรฐานของข้อสอบ การสังเกตการสอนของหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการสอนจากอาจารย์ในภาควิชา การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้