การค้นคว้าอิสระ

Independent Study

การศึกษาค้นคว้าเพื่อกำหนดประเด็นปัญหา สำหรับการทำวิจัย ตามความสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยการศึกษาค้นโดยการออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล แล้วเรียบเรียงเป็นรายงาน ภายใต้การดำแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
ศึกษาตามความสนใจของนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
การศึกษาค้นคว้าเพื่อกำหนดประเด็นปัญหารสำหรับการทำวิจัย ตามความสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยการศึกษาค้นโดยการออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล แล้วเรียบเรียงเป็นรายงาน ภายใต้การดำแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
30 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
หนังสือ ตำรา วิจัยธุรกิจ ทุกเล่ม
เวบไซด์ต่างๆ
เวบไซด์ต่างๆ