การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Innovation and Technology Management

1. เข้าใจวิวัฒนาการของเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อมองค์กร ความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กร
2. เข้าใจนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อการปรับเปลี่ยนการบริหารงานในองค์การ
3. สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้
เพื่อความทันสมัยของรายวิชา
เพื่อศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การออกแบบและการนำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ไปปฏิบัติ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อมองค์กร ความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กร การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร การออกแบบและการจัดการระบบนวัตกรรมสำหรับองค์กร การจัดหาแหล่งเทคโนโลยี การสร้างและนำกลยุทธ์การพัฒนาไปปฏิบัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความท้าทายในด้านนวัตกรรมสำหรับองค์กร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 8/17 60%
2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าแล้วนำเสนอ การทำงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 30%
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10
Shane,S.(2003).Handbook of Technology and Innovation Management. Case Western Reserve University A John Wiley and Sons, Ltd., Publication.
จากเวบไซด์ที่เกี่ยวข้อง
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา.(2559). Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
 
เคลาส์ ชวาบ เขียน ศรรวริศา เมฆไพบูลย์ แปล (2561). การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4.
พงษ์ศักดิ์ ฮุนตระกูล คริสโตเฟอร์ บอลดิงและรีนา มาร์วาห์ (2558). โลกตื่นเมื่อเอเชียเปลี่ยน แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในวันที่เอเชียลุกขึ้นและก้าวเดิน.
ฟิลลิป คอตเลอร์(2560) ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ (แปล), การตลาด 4.0.
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2552). หนังสือ โลกพลิกโฉมความมั่งคั่งในนิยามใหม่.
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2553). หนังสือ เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2549). หนังสือ จุดเปลี่ยนประเทศไทย : เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2556). หนังสือ โลกเปลี่ยน ไทยปรับ หลุดจากกับดัก พ้นจากชาติที่ล้มเหลว
Thomas L. Friedman (2005). หนังสือ The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century.
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ