หัวข้อความก้าวล้ำในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Advanced Topics in Software Engineering

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ ให้สามารถเห็นคุณค่า และตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ ทฤษฏีใหม่ๆ แบบจาลอง เทคนิค และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่ทาให้การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และการประยุกต์ใช้ จากงานวิจัยสู่ นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างมืออาชีพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล