การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี

Business Finance for Accountant

    ศึกษาความหมายของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางการเงิน บทบาทหน้าที่และความสำคัญของตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือทางการเงินชนิดต่าง ๆ เทคนิคในการวิเคราะห์ การพยากรณ์และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างทางการเงิน ผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุนนโยบายเงินปันผล
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบายทางการเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการเงินธุรกิจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางการเงิน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสำคัญของตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินชนิดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ การพยากรณ์และการควบคุมทางการเงิน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทุนหมุนเวียน เพื่อให้สามารถจัดทำงบจ่ายลงทุน เพื่อศึกษาวิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ เพื่อสามารถจัดการต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างทางการเงิน เพื่อให้สามารถจัดการผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุนนโยบายเงินปันผล
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามตารางการนัดหมาย
1. มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ และ การท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม            
2. มีความมีวินัย การตรงต่อเวลาและ ความซื่อสัตย์            
3. สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ ข้อตกลงในการเรียน 
1.  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในเนื้อหาวิชาเรียน             
2. ให้ความส าคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย      
1. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา เกี่ยวการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความมีน้ าใจ และการปฏิบัติ ในการสอบ           
 2. ติดตามการปฏิบัติข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน และ ให้คะแนน
    แนวคิดเกี่ยวกับ ศึกษาความหมายของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางการเงิน บทบาทหน้าที่และความสำคัญของตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือทางการเงินชนิดต่าง ๆ เทคนิคในการวิเคราะห์ การพยากรณ์และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างทางการเงิน ผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุนนโยบายเงินปันผล
1. การสอนแบบบรรยายและกรณีศึกษา           
2. การถาม - ตอบในห้องเรียน
1. การทดสอบย่อย   
2. การทำรายงานเดี่ยวและกลุ่ม   
3. การสอบกลางภาค
4. การสอบปลายภาค
1. สามารถสืบค้นข้อมูลและเลือกใช้ข้อมูลมาเพื่อการวิเคราะห์งบการเงินและพยากรณ์ทางการเงินได้ พร้อม ทั้งสามารถอธิบายผลของการ  วิเคราะห์ได้            
2. สามารถน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ไปแก้ไขปัญหาของธุรกิจ และ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทาง การเงิน        
1. การบรรยาย  ยกตัวอย่าง และ การถาม-ตอบในชั้นเรียน              
2. ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด และ กรณีศึกษา        
1. ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัด และ กรณีศึกษา               
2. การทดสอบย่อย
3. การทำรายงานเดี่ยวและกลุ่ม              
4. การสอบกลาง-ปลายภาค
 1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
2. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้        
3. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง   
1. ให้มีการอภิปรายกลุ่มย่อย โดยใช้กรณีศึกษา            
2. .ให้นักศึกษาร่วมกันรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม        
1. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน โดยนักศึกษาในกลุ่มเป็นผู้ประเมิน            
2. ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
 1. สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน ในการอธิบายความแตกต่างใน ฐานะการเงินและผล การ ด าเนินงาน              
2.  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟัง         
1. ให้มีการอภิปรายกลุ่มย่อย โดยใช้กรณีศึกษา              
2. .ให้นักศึกษาร่วมกันรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม             
 1. ประเมินจากงานหรือกรณีศึกษา                  
2. ประเมินจากการใช้ภาษาพูดในการน าเสนอ                  
3. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BACAC122 การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
อภิรดา สุทธิสานนท์ และ คณะ การเงินธุรกิจ กรุงเทพฯ, 2557 และ สื่อออนไลน์
เพ็ญพิมล ลีโนทัย,การเงินธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์
เอกสารเผยแพร่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
แบบประเมินของนักศึกษา
แบบประเมินของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
ข้อคิดเห็นและการทวนสอบ