ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information System

เพื่อให้นักศึกษามีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  สามารถทำงานเป็นทีม  สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศในองค์กร การประยุกต์ใช้ วิธีการจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ของระบบสารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้านต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง หรือฝึกพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นผู้ประกอบการ
-
ศึกษาเกี่ยวกับองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศในองค์กร การประยุกต์ใช้ วิธีการจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ของระบบสารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้านต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง หรือฝึกพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นผู้ประกอบการ
1 ชั่วโมง
- มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
 
การสอนแบบบรรยายพร้อมยกตัวอย่างและฝึกปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ กำหนดให้นักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้ตามรวมทั้งฝึกการทำงานเป็นทีม การสืบค้น โดยให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียน กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านหรือผลงานของผู้อื่นสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนในรายวิชา
พิจารณาจากการส่งงานของนักศึกษาทั้งงานกลุ่มและเป็นรายบุคคลที่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา การนำเสนองาน การสังเกตพฤติกรรม การเข้าห้องเรียนการแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยและการทำงานเป็นกลุ่ม
- ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
การสอนแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบัติทั้งหมดในรายวิชาโดยใช้สื่อประกอบการสอน การทำงานเดี่ยวและกลุ่ม การนำเสนอรายงานจากการค้นคว้าข้อมูล
ประเมินผลจากแบบทดสอบ การสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ ประเมินผลจากแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากการทำรายงานและการนำเสนอ
- สามารถสืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 
การสอนแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติ ที่ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบัติทั้งหมดในรายวิชาโดยฝึกกระบวนการสืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเพื่อแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
ประเมินผลจากแบบทดสอบ การสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบที่เป็นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ประเมินจากการทำรายงานและการนำเสนอ สังเกตพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหา
- มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 
มอบหมายรายงานกลุ่มและรายบุคคล การนำเสนอรายงานโดยนำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูล
ประเมินการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
- สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออย่างเหมาะสม
- การนำเสนองาน
- การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากรายงานและการนำเสนอด้วยสื่อทางเทคโนโลยี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.6, 3.2, 5.3, 5.4 สอบกลางภาค 9 30%
2 2.1, 2.6, 3.2, 5.3, 5.4 สอบปลายภาค 17 30%
3 1.2, 1.5, 1.6, 2.1, 2.6, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 งานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา และการนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 1.2, 1.5, 1.6 การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดภาคการศึกษา 10%
ประสงค์  ประณีตพลกรัง  และคณะ. 2541. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : บริษัท   ดวงกมลสมัย  จำกัด. ประเทศไทย. เอกชัย  เจริญนิตย์. 2543. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่  2. บริษัทพัฒนาวิชาการ  (2535) จำกัด. ประเทศไทย.
-
-  ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
- แบบประเมินผู้สอน
- การสังเกตการณ์ในการสอน
- ผลการสอบตามจุดประสงค์ของแต่ละหัวข้อ
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
-
- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้สอน
- ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการทวนสอบในข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน
- นำผลการเรียนของนักศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา