ล้านนาศึกษา

Lanna Studies

1.1 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของล้านนนา
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของล้านนา
1.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม เทศกาล งานประเพณีของล้านนนา สถาปัตยกรรมล้านนา ศาสนสถาน ศิลปะงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4 เพื่อให้นักศึกษาได้รักษา สืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา
1.5 เพื่อสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์งานออกแบบได้
2.1 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการสะท้อนภาพความเป็นล้านนาโดยออกมาในรูปงานออกแบบ
2.2 พัฒนารูปแบบการนำเสนอผลงานด้วยสื่อมัลติมีเดียปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยผู้เรียนจะต้องมีความรู้ประวัติความเป็นมาของล้านนา   โดยศึกษาวิวัฒนาการ รูปแบบของงานศิลปะล้านนา อันมีผลมาจากแนวความคิด คติ ความเชื่อและอิทธิพลที่มีต่องานออกแบบ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันมาประยุกต์สร้างสรรค์ในงานออกแบบ
2.3 เพื่อให้นักศึกษาสนใจในเรื่องของท้องถิ่นมากขึ้น
   ศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาและหรือท้องถิ่นของตนเอง ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม เทศกาล งานประเพณีล้านนนา สถาปัตยกรรมล้านนา ศาสนสถาน ศิลปะงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนา
   Study of Lanna history and their local, religious, beliefs, rituals, festivals, Lanna traditional. Lanna Architecture, religious places, Arts and Lanna handicraft wisdom and Lanna knowledge inheritance.
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียนหรือทางอินเตอร์เนต
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
     โดยอาจารย์ผู้สอนจะแจ้ง วัน - เวลาให้นักศึกษาทราบ
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
      1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูและเที่ยงธรรม
      2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบหน้าที่  มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
      3. สุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน รู้จักกาละเทศะ ใจกว้าง เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
      4. มีน้ำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
      5. มีความพอเพียง
      6. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
      7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
1.2.2 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.3 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับด้านคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับวิชาชีพในการครองตนและการศึกษาระหว่างสอน
   1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
   1.3.2   พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมที่สาขาฯจัดขึ้น
   1.3.3   สังเกตพฤติกรรมการทำงานเดี่ยวและกลุ่ม ร่วมกัน การแก้ปัญหา การเสียสละการบริหารจัดการงานส่วนรวม
   1.3.4   มีการตกลงกับนักศีกษาในครั้งแรกของการเรียน เรื่องระเบียบการเข้าชั้นเรียน โดยหากว่ามาช้ากว่าที่กำหนด 15 นาที ถือว่ามาสาย เข้าชั้นเรียนสาย 3 ครั้งถือว่าขาด 1 ครั้ง หากขาดเกิน 3 ครั้ง หมดสิทธิ์สอบ
    1.3.5   มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 2.1.1 ประวัติความเป็นมาละพัฒนาการของประวัติศาสตร์ล้านนาในมิติต่างๆโดยรวมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                                                                                            
 2.1.2 ประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของล้านนาให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม                                                                     
 2.1.3 เรียนรู้รูปแบบและวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่องในงานศิลปกรรมร่วมสมัย
 2.1.4 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและวิวัฒนาการการออกแบบรวมทั้งการนำไปประยุกต์ในงานออกแบบได้
 2.1.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความสำคัญของล้านนาที่มีต่อการออกแบบได้
   2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่างด้วยสื่อการสอนมัลติมีเดีย
   2.2.2 มอบหมายงานให้ไปปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะ
   2.2.3 เชิญวิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   2.2.4 เน้นการเรียนการสอนที่เป็น Active learning โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   2.2.5 วิเคราะห์ วิพากษ์ผลงานของนักศึกษาแต่ละชิ้น เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน
   2.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
   2.3.2  ประเมินจากการปฏิบัติงาน, ผลงาน
   2.3.3  การตอบคำถาม
   2.3.4  การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ พร้อมไปกับการคิดวิเคราะห์ตามหลักการและเหตุผล เพื่อให้การสร้างสรรค์นั้นตอบสนองการใช้งานจริง
3.2.1  นำเสนอความรู้ตามหลักการทางทฤษฎี
3.2.2  วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากกรณีศึกษาซึ่งเกิดขึ้นจริง
3.2.3  มอบหมายงานเพื่อให้คิดวิเคราะห์และความรู้จากประสบการณ์มาแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อยอดงานในขั้นถัดไป
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.2.5   มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
    3.3.1   พิจารณาจากผลงานการปฏิบัติงานหลังจากการเรียนรู้ทางทฤษฎีแล้ว
    3.3.2   สอบปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาทางทฤษฎีมาสู่การออกแบบสร้างสรรค์ในทางปฏิบัติได้
    3.3.3   การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและมีการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกัน
  4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
  4.1.2 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
  4.1.3 การมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม
  4.1.4 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนให้ชัดเจน
  4.1.5 เข้าใจบทบาทของความเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทของตน
  4.1.6 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
  4.2.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม
  4.2.2  กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนให้
  4.3.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ และผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม
  4.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมาย  
  4.3.3  การสังเกพฤติกรรมระหว่างทำกิจกรรมกลุ่ม
  5.1.1  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารโดยการรายงานและการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
  5.1.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน
  5.1.3  พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
  5.1.4  ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  5.1.5  มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา
  5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
  5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  5.2.3   ใช้ Power Piont บรรยาย
          -  ฝึกทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกรณีเหตุการณ์สมมติ
          -  การแนะนำเทคนิคการสืบค้นและคัดเลือกแหล่งข้อมูล
   5.3.1   ตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐานความรู้ที่เรียนมา
   5.3.2   จากผลการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
   5.3.3   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
   5.3.4   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
   5.3.5   ให้คะแนนผลงานและการนำเสนอ
-
-
-
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BFACC405 ล้านนาศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้ - ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของประวัติศาสตร์ล้านนาในมิติต่างๆโดยรวม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน - ประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนาให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมและในการออกแบบ 1. สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 2. คะแนนจากการประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 8,17 ,1-7, 9-16 60%
2 ทักษะทางปัญญา - มีความสามารถในการใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ และวิพากษ์ได้ - มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - มีความสามารถในการประเมินและสรุปประเด็น - มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. คะแนนจากประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 8,17 , 1 -7 , 9 - 16 20%
3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - มีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม - มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 1. คะแนนส่วนรวมในชั้นเรียน 2. คะแนนจากการประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 1 -7 ,9 - 16 10%
4 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - มีความสามารถเลือกทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม - มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร การจัดการและนำเสนอข้อมูลได้ - มีความสามารถในการสืบค้นความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา 1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. คะแนนจากการประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 1 —17 10%
    1. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับธนบุรี. เล่ม 1
    2. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับธนบุรี. เล่ม 2
    3. ภานุพงศ์  เลาหะสม.  จิตรกรรมฝาผนังล้านนา.  กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์.  2541.
    4. เสน่ห์  หลวงสุนทร.  ศิลปไทย. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2552.
    5. สุเมธ   ชุมสาย ณ อยุธยา. ลักษณะไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2525.
    6. สรัสวดี   อ๋องสกุล.  ประวัติศาสตร์ล้านนา.  พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2551.
    7. สุรพล   ดำริห์กุล. ล้านนา สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
    8. สุรชัย   จงจิตงาม. ล้านนา Art & Culture. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
        ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ : คณะกรรมการสอบค้นตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ 2538.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาไว้ดังนี้
        1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
        1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
       2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
       2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
       2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
       3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
       4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
       4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
      5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
      5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์