ความคิดสร้างสรรค์

Creative Thinking

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ เทคนิค และกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกคิดแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ เทคนิค และกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกคิดแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
           1.1.1   มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม
           1.1.2   จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
           1.1.3   มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
           1.1.4  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 มอบหมายงานค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ ที่มีคุณค่าต่อสังคมและโลก
1.2.2 ในงานที่มอบหมาย นักศึกษาต้องบอกได้ว่า มีเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพใดแอบแผงอยู่บ้าง
1.2.3 มีการถาม-ตอบ ในชั่วโมงเรียน โดยสุ่มนักศึกษาที่อยู่ในระบบห้องเรียนออนไลน์ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและไม่เปิดระบบทิ้งไว้แต่ไม่สนใจฟัง โดยทุกคนจะต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาที่เรียน เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.1.4 การนำเสนอข้อมูลใดๆในชั้นเรียน(ระบบออนไลน์) จะต้องไม่ละเมิดความคิดหรือพาดพิงผู้อื่น ผลงานอื่นๆโดยเด็ดขาด
1.3.1   ผลงานที่มอบหมายให้ศึกษา มีคุณค่าต่อสังคมและโลกระดับใด(1-10)
1.3.2   นักศึกษาสามารถค้นหา หรือนำเสนอประเด็นทางจรรยาบรรณทางวิชาชีพได้ชัดเจน
1.3.3   ให้คะแนนนักศึกษาที่ตอบคำถาม จากการที่ผู้สอนสุ่มนักเรียนให้ตอบ ทุกครั้งและเวียนไปจนครบจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา
1.3.4  หากผลงาน หรือการนำเสนอผลงาน การศึกษา รายงานใดๆ กระทำละเมิดต่อผู้อื่น จะถูกหักคะแนนทันที ครั้งละ 5 คะแนน(จากคะแนนดิบ ที่ได้)
2.1.1 ความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1  บรรยาย ประกอบภาพสไลด์ ผ่านระบบออนไลน์
2.2.2  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า และนำเสนอผลงาน หรือความคิดสร้างสรรค์ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ
2.2.3  เมื่อนักศึกษานำเสนอผลงานการค้นคว้าที่หลากหลายสาชาวิชาชีพ ก็จะเกิดภาพที่กว้างขึ้น และผู้สอนก็จะให้นักศึกษาวิจารณ์ วิเคราะห์ และหาความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์
 
2.3.1  ออกข้อสอบแบบอัตนัย ให้นักศึกษาอธิบายได้ ว่าได้รับความรู้อะไรจากเนื้อหาที่บรรยายผ่านไป ก่อนไปเนื้อหาต่อไป
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  รายงาน ว่ามีความทันสมัย หรือเป็นปัจจุบันหรือไม่ และมีความหลากหลายทางวิชาชีพ โดยไม่ให้มีการซ้ำกัน
2.3.3  ให้คะแนนความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ เป็นรายบุคคล 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สามารถสร้างงานสร้างสรรค์  โดยนำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานได้  ตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ การคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสาขาวิชาชีพ
3.2.2  นักศึกษาสามารถอธิบายที่มาของงานที่คิด หรือสร้างสรรค์ได้อย่างมีหลักการ โดยสามารถเขียนเป็นขั้นตอน หรือผังความคิดได้อย่างเข้าใจ
3.3.1   วัดผลจากคุณภาพของงานที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า ที่หลากหลายรูปแบบ และรายงาน ส่งงาน เป็นรายบุคคล ในระบบออนไลน์ 
3.3.2  ให้คะแนนจากคุณภาพของการอธิบายด้วยคำพูด ด้วยการเขียนผังความคิด หรือขั้นตอนต่างๆของผลงาน
4.1.1   มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1   มอบหมายให้นักศึกษา ฝึกนำเสนอในชั้นเรียน ถึงแม้จะเป็นการเรียนในระบบออนไลน์ก็ตาม
4.2.2   สังเกตุภาวะการเป็นผู้นำ เป็นรายบุคคล จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน
4.2.3   สังเกตุพฤติกรรมแต่ละคน แต่ไม่เน้นการทำเป็นทีม เนื่องจากต้องเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน แต่จะสังเกตุจากการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียน การสอน การส่งงานแทน
4.2.4  ให้นักศึกษา อธิบาย บรรยาย  จากแนวคิดที่ได้ สามารถนำไปเป็นประโยชน์อย่างไรต่อสังคม
4.3.1   ประเมินจากความตั้งใจในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน (ในระบบออนไลน์)
4.3.2  ประเมินจากภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (ในระบบออนไลน์)
4.3.3   ประเมินจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นรายบุคคล  (ในระบบออนไลน์) 
4.3.4  ประเมินจากความสามารถ ความลุ่มลึกในการอธิบาย การบรรยาย และประโยชน์ที่เกิดต่อสังคม
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2   สามารถสืบค้น  ศึกษา  วิเคราะห์  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายให้นักศึกษา ส่งงาน หรือการบ้าน ผ่านสื่อโซเชี่ยลมิเดียที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ
5.2.2  มอบหมายให้นักศึกษา สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการเรียน ที่หลากหลาย และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และมีการสะท้อนว่าได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้นๆอย่างเหมาะสม
5.2.3  ทุกรายงาน หรือการคนคว้า ที่ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต้องมีการตรวจทานให้เรียบร้อย ก่อนส่งผลงาน หรือระหว่างการนำเสนอในชั้นเรียนด้วย
5.3.1  ให้คะแนนจากการส่งรายงาน หรืองานที่มอบหมาย ผ่านสื่อที่ผู้สอนได้กำหนดให้
5.3.2  ให้คะแนนจากแหล่งข้อมูลที่นักศึกษาไปเสาะหา และประเมินว่าได้มีการสังเคราะห์ วิเคราะห์ สรุป หรือไม่ก่อนนำส่ง
5.3.3  หักคะแนนจากการพิมพคำผิด จุดละ 1 คะแนน 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.3 2.1 – 2.3 3.1-3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 , 17 40%, 60%
หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  การคิดเชิงเปรียบเทียบ.  กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย,  2544.
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  การคิดเชิงประยุกต์.  กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย,  2545.
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  การคิดเชิงกลยุทธ์.  กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย,  2546.
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  การคิดเชิงอนาคต.  กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย,  2546.
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  การคิดเชิงสังเคราะห์.  กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย,  2544.
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  การคิดเชิงมโนทัศน์.  กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย,  2545.
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  การคิดเชิงวิพากษ์.  กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย,  2545.
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  ลายแทงนักคิด.  กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย,  2545.
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  การคิดเชิงสร้างสรรค์.  กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย,  2545.
เกศินี  สุทธาวรางกูล.  และคณะ.  หมวก 6 ใบ  คิด 6  แบบ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ชานซาลา,  2542.
ฐานิศวร์  เจริญพงศ์.  สรรพสาระจากทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตก.  กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2545.
ณัฐพงษ์  เกศมาริษ และธนิกานต์  มาฆะศิรานนท์.  แปล.  เทคนิคการระดมสมอง.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Be Bright Book,  2545.
ดลชัย  บุณยะรัตเวช.  คมดีไซน์.  กรุงเทพฯ  : บริษัทเนชั่น  มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน),  2548.
ทัศนา  แขมณี.  วิทยาการด้านการคิด.  กรุงเทพฯ : บริษัทมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์  จำกัด,  2544.
ทวีเดช  จิ๋วบาง.  ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะ.  กรุงเทพฯ : โอ.เอส.  พริ้นติ้ง  เฮ้าส์,  2537.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ชานซาลา,  2542.
ธีระ  สุมิตร.  แปล.  รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน,  2545.
นวลน้อย  บุญวงษ์.  หลักการออกแบบ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2542.
ปรีชญา  สิทธิพันธุ์.  เอกสารประกอบการศึกษา. Creative & Critical Thinking.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  : เอกสารอัดสำเนา,  2544.
พรเทพ  เลิศเทวศิริ.  Design  Education 1.  รวมบทความและรายงานการวิจัยศาสตร์แห่งการออกแบบ.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2545.
มาลินี  ศรีสุวรรณ ,   เอกสารประกอบการสอนวิชา  การออกแบบสถาปัตยกรรม , 2540 ,   มหาวิทยาลัยศิลปากร , มปท.
ยุดา  รักไทย  และธนิกานต์  มาฆะศิรานนท์.  แปล.  คิดแนวข้าง.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Be Bright Book,  2545.
วิรุณ  ตั้งเจริญ.  ประวัติศาสตร์และการออกแบบ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อีแอนด์ไอคิว,  2544.
สมเกียรติ   ตั้งนโม. “คุณสมบัติของผู้มีความคิดสร้างสรรค์” (Online). Available : 
               htpp.//www.geocities.com/midnightuniver/. (วันที่สืบค้น 9 มกราคม 2549)
อารี  พันธ์มณี.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา,  2542.
อารี  พันธ์มณี.  ฝึกให้คิดเป็น  คิดให้สร้างสรรค์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ใยไหม  เอดดูเคท,  2545.
 
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำรายงาน โดยได้จากการให้คำสำคัญแก่นักศึกษา เพื่อฝึกการสืบค้นในเว๊บไซต์ และสามารถนำมาอ้างอิงในการค้นคว้าหรือการทำรายงานได้
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านคำถามเพื่อการปรับปรุงรายวิชา

 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1  แบบประเมินการสอนในสัปดาห์สุดท้าย
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการนำผลมาวิเคราะห์รูปแบบการสอนในแต่ละสัปดาห์ และปรับแก้ไขในการสอนปีต่อไป
 
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
           4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
           4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
      5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
         5.2 ปรับกลยุทธ์การสอนใหม่ๆ