การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 2

Preparation for Cooperative Education in Tourism and Hospitality 2

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ โดยการวางแผนและประเมินร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครนัฐและเอกชน ปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า8 สัปดาห์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานในสถานประกอบการ และการทำงานในอนาคต
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ โดยการวางแผนและประเมินร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครนัฐและเอกชน ปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า8 สัปดาห์  แก้ไข
 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่ 1.1.1 ความมีจิตสำนักสาธารณะและความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม 1.1.2 ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย  1.2.1   ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  1.2.2   สร้างจิตสำนึกของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ และมีคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการปฏิบัติในรูปแบบที่เหมาะสมตามควรแก่โอกาส และยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เหมาะสม 1.2.3   กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การแต่งกายให้ถูกระเบียบ ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน 1.2.4   ฝึกให้นักศึกษารู้จักรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
1.3.1  การทดสอบความเข้าใจในหลักจรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1.3.2   การเข้าเรียนตรงเวลา และการรักษาระเบียบวินัย 1.3.3   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจ ทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ โดยเน้น 2.1.1   ความรู้และความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น แนวคิด ปรัชญา แนวปฏิบัติ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัยในงาน และประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน 2.1.2   ความสามารถในการนำความรู้ทางภาษาไปบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย 2.2.1   ให้ความรู้พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เหมาะสม 2.2.2   ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 2.2.3   จัดกลุ่มอภิปรายหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียน 2.2.4   ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนด
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น 3.1.1   การประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในงานสหกิจศึกษาหรือฝึกวิชาชีพ 3.1.2   การนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย 3.2.1   ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อมานำเสนอและถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียน 3.2.2   จัดกลุ่มอภิปรายหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียน
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มี 4.1.1   มนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ทั้งต่ออาจารย์ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน 4.1.2   ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 4.1.3   ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4   ความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาช่วยเหลือสังคมได้อย่างเหมาะสม
ยึดหลักการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based) ได้แก่ 4.2.1   จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมติ (role-play) การวิเคราะห์สถานการณ์ (situation analysis) การจัดการข้อขัดแย้ง เป็นต้น 4.2.2   จัดให้นักศึกษาได้สลับสับเปลี่ยนกันรับบทบาทเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามในกิจกรรมกลุ่ม 4.2.3   จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในวิชาชีพ
4.3.1  ประเมินจากผลการทำกิจกรรมของนักศึกษา 4.3.2   การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 4.3.3   ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อการทำกิจกรรมของตน
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการนำเสนอความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และนำเสนอข้อมูล
กำหนดให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆและฝึกปฏิบัติในสาขาวิฃา
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH156 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สัปดาห์ที่ 1-8 ผลจากการประเมินจากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้สอน สัปดาห์ที่ 1-8 100 %