สัมมนาสัตวศาสตร์

Siminar in Animal Science

1.1 มีความรู้ความเข้าใจในสัมมนาสัตวศาสตร์
1.2 เห็นความสำคัญของ สัมมนาสัตวศาสตร์
1.3 สามารถนำความรู้ในสัมมนาสัตวศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ การทำงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนการศึกษาต่อ
1.4 มีค่านิยมที่ดี มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักใน คุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
 
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ การปรับปรุงของหลักสูตร และกระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาการกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
การอภิปราย การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ การนำเสนอรายงาน การใช้วิทยาการและการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับสัตว์
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา เป็นรายบุคคล
3.1 วัน.................. เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์
3.2 E-mail: ratchaneebourapa@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral)
˜1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่า ของคุณธรรม จริยธรรม
˜1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
š1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์
 
              

1. การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning)
. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
5. การสอนโดยใช้เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share)
6. การสอนฝึกปฏิบัติการ
7. การสอนโดยใช้เกม (Games
8. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
 
 
1.การเขียนบันทึก
2.การสังเกต
3.การสัมภาษณ์
4.การส่งงาน
2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและ หลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
 
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. การนำเสนองาน
3. การตอบคำถาม
3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills)
˜3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทาง ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
š3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่าง มีระบบ
 
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. การนำเสนองาน
3. การตอบคำถาม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (Interpersonal Skills and Responsibility)
˜4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
˜4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือ สังคม ในประเด็นที่เหมาะสม
1. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
2. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
1. การนำเสนองาน
2. การสังเกต
3. การตอบคำถาม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
˜5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่ เหมาะสม
š5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ Power point / Visualizer
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองานด้วยวิธีโปสเตอร์ และวาจา
1. การนำเสนองาน
2. การสังเกต
3. การตอบคำถาม
6. ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Skill) (ถ้ามี)
˜6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
˜6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
š6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็น ธรรมชาติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล