ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก

History of Eastern Architecture

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบงานสถาปัตยกรรมตะวันออกในประวัติศาสตร์ เข้าใจเหตุผลที่เป็นปัจจัยในการก่อรูปสถาปัตยกรรม เข้าใจพัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมจากอดีต-ปัจจุบัน ทั้งประโยชน์ใช้สอย รูปทรง วัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง รวมทั้งลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานและพัฒนาระบบความคิดไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างมีเหตุผล และเห็นคุณค่าของงานสถาปัตยกรรม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ครอบคลุม ด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
(2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบสร้างระบบความคิดและการนำไปใช้
2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
-
2.5 ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
ศึกษางานสถาปัตยกรรมตะวันออกในสมัยประวัติศาสตร์ ปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ประโยชน์ใช้สอย รูปทรง วัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง รูปแบบและลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรม
The historical study of eastern architecture: The influence of historical context on the creation of architectural work in term of function, form, material, structure, styles and architectural feature.
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
 
อบรมนักศึกษาด้านวินัย ขยัน อดทน เช็คชื่อทุกครั้ง มีกติกาการเข้าชั้นเรียน มอบหมายงานที่ศึกษาค้นคว้า โดยกำหนดเวลาในแต่ละขั้นตอนชัดเจนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและทำงานตามกำหนดเวลา
ประเมินการพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน การทำงานและส่งงานตามกำหนดเวลา
(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 สอนตามเนื้อหาที่กำหนดในแผนการสอน สร้างความเข้าใจด้วยการอภิปรายประเด็นต่างๆร่วมกัน
2.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลแหล่งสถาปัตยกรรมตะวันตกเพิ่ม
2.2.3 ให้นักศึกษาร่วมอภิปรายเพื่อบูรณาการความรู้ด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเข้ากับความรู้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
2.3.1 ประเมินผลจากข้อสอบวัดความรู้ในทฤษฎีและหลักการ
2.3.2 ประเมินผลจากข้อสอบวัดความรู้ในข้อมูลแหล่งสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ศึกษาเพิ่มจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.2 ประเมินผลจากข้อสอบวัดความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเข้ากับความรู้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
(1) มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
(2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ สร้างระบบความคิดและการนำไปใช้
3.2.1 ให้นักศึกษาฝึกทักษะการประยุกต์ความรู้ฯ เพื่อนำไปใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
3.2.2 ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
3.3.1 ประเมินผลจากข้อสอบวัดความเข้าใจ ในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.3.2 ประเมินผลจากข้อสอบวัดความเข้าใจใน ผลงานที่นำเสนอมีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
-
-
-
(2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าสถาปัตยกรรมในสมัยประวัติศาสตร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ และนำเสนอในกลุ่ม fb
ประเมินทักษะการสืบค้นและการนำเสนองานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การเข้าสอบ ตรงตามเวลา 1-18 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 18 30% 30%
3 ทักษะทางปัญญา งานที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 10-16 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - - -
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสืบค้นและแสดงผลงานที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า (ร่วมกับข้อ 3) 10-16 10%
6 ทักษะพิสัย - - -
 
 
กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร, ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สารคดี, 2555.
กำจร สุนพงษ์ศรี, ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2531.
กำจร สุนพงษ์ศรี, ประวัติศาสตร์อินเดีย, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553.
น. ณ ปากน้ำ, ความเป็นมาของสถูปเจดีย์ในสยามประเทศ, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2529.
น. ณ ปากน้ำ, แบบแผนบ้านเรือนในสยาม, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2535.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), กาลานุกรม พุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, 2553.
พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย, กรุงเทพฯ: บริษัทอัมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด, 2533.
วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สารคดี, 2560.
สงวน รอดบุญ, พุทธศิลป์สุโขทัย, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2521.
สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, ศิลปะในประเทศพม่า, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สายธาร, 2554.
Henri Stierlin, Hindu India, Singapore: Taschen, 2002.
John Miksic, Borobudur, England: Bamboo Publishing Ltd, 1990.
Michael Freeman & Ceaude Jacques, Ancient Angkor, Amerin Printing and Publishing (Public) Co.Ltd, 2006.
Mario Bussagli, Oriental Architecture 2, (History of World Architecture) , Italy 1989.
 
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น
htpp://th.wigipedia.org
htpp://th.youtube
Google Art & Culture
Pinterest.com
Archnet.org
 
สอบถามนักศึกษาถึงจุดอ่อน จุดแข็งของรายวิชาและสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงขณะสอน แบบประเมินรายวิชา
2.1 แบบประเมินการสอน
2.2 ข้อมูลจากมคอ.5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
3.1 นำผลการประเมินรายวิชา และการประเมินการสอนมาปรับปรุงในจุดอ่อน
3.2 แก้ปัญหาข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่มีเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนของนักศึกษา
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงแผนการสอนทุกปี
5.2 เสนอให้มีการปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี