การติดตั้งและบำรุงรักษาสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Network Cabling Installation and Maintenance

1) สามารถอธิบายถึงความสำคัญและลักษณะของเครือข่ายได้

2)  สามารถอธิบายหลักการวงจรระบบเครือข่ายและวิธีการวิเคราะห์ออกแบบเครือข่ายได้

3)  สามารถออกแบบและติดตั้งเครือข่ายพื้นฐานได้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็น วิธีการติดตั้งอุปกรณ์

4) นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการพัฒนาโครงงานประจ ารายวิชา และ/หรือโครงงานพิเศษได้
เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ตามเนื้อหารายวิชา และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ ตลอดจนมีคุณธรรม จริธรรม สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและทำงานร่วมกับคนอื่นในองค์กรได้
ศึกษาและฝึกปฎิบัติการชนิดของสายแบบต่างๆในระบบเครือข่าย การต่อสายแบบต่างๆ ระบบจายสาย การออกแบบคู่สายสมาชิก การออกแบบการกระจ่ายสายเคเบิลเหนือศีรษะและใต้ดิน การบำรุงรักษา งานทางสายตอนนอก สายเคเบิลเส้นใยแก้วนำแสง มาตรฐานการติดตั้งสายสัญญาณแบบต่างๆ
1 ชั่วโมง
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา อดทน ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์   เช่น การลักลอบข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเข้าใช้เครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต  การป้องกันตนเอง  2. อภิปรายกลุ่ม  3. กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม  3. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา  4. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี  2. ประเมินจากการออกแบบและจำลองการทำงานของเครือข่ายด้วยซอฟแวร์แบบจำลองตามเงื่อนไขที่กำหนด 
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม  3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1. จัดกลุ่มในการใบงานและวิเคราะห์กรณีศึกษา  2. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี เครือข่าย หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  3. การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน  2. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม  3. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข  5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน  5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา  5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์  5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี  5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
พัฒนาความสามารถทางด้านทักษะของนักศึกษา มีการคิด วิเตราะห์ และวางแผนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา และคอยให้คำแนะนำในกรณีที่นักศึกษาพบปัญหา
ประเมินผลจากงานที่นักศึกาาได้ลงมือทำ ทั้งในรูปแบบของงานเดี่ยว และงานกลุ่ม อีกทั้งดูถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจในการแก้ปัญหาของนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล