วิศวกรรมการทาง

Highway Engineering

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบงานทางหลวง การทดสอบวัสดุการทาง การออกแบบทางด้านเรขาคณิต วัสดุที่ใช้ในงานทาง วิธีการก่อสร้างทาง การบำรุงรักษาทาง และการเห็นความสำคัญของงานด้านวิศวกรรมการทาง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในงานทาง เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการทดสอบวัสดุงานทาง การวิเคราะห์และออกแบบงานทาง และเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการควบคุมการสร้างทางและการออกแบบงานถนน หรือนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้ 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติทางหลวง การจัดระบบทางหลวง การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุการทาง (ดิน มวลรวม และแอสฟัลต์) เพื่อการออกแบบการทดลองส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีต ทดสอบเพื่อควบคุมงานก่อสร้างถนน หลักการออกแบบถนนลาดยางและถนนคอนกรีต โค้งทางราบ และทางดิ่ง วัสดุคันทางและผิวทาง ชนิดรอยต่อของถนน การระบายน้ำ การก่อสร้างทางและบำรุงรักษา
ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามข้อบังคับของครุสภา
1.2.1 กำหนดกติกาของการเข้าชั้นเรียน ซึ่งมีคะแนนเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการสอนเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
1.2.2 ด้านเจตคติมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาพุทธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1.3.1 ให้คะแนนการเข้าเรียน และส่งรายงานที่ได้รับมอบหมายถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2 สังเกตการทำงานในกลุ่ม  การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
1.3.4 ด้านเจตคติของผู้เรียน สังเกตุจากพฤติกรรมขณะเรียนและผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมเชิงบวกของผู้เรียน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการวิเคราะห์และคำนวณออกแบบงานทาง
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจทฤษฎีในงานวิศวกรรมการทาง
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาได้
2.1.4 สามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้ศึกษาในการปฏิบัติงานจริงได้
2.2.1  ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎี  ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงประกอบการอธิบาย  มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
2.2.2  การสอนบรรยาย การคำนวณที่เกี่ยวข้อง และการดูสื่อวิดิทัศน์ประกอบการสอน มอบหมายให้นักศึกษาทำการบ้าน
2.3.1  สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค
2.3.2  ประเมินจากความถูกต้องของงานที่มอบหมาย   
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ที่กำหนดให้
3.1.3 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2.1 ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด 3.2.2 ให้นักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และให้คำแนะนำ
ประเมินผลจากความถูกต้องของแบบฝึกหัด
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.1 อธิบายวิธีการเขียนและนำเสนอรายงาน 4.2.2 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
4.3.1 ประเมินผลจากรายงานผลการทดลอง   4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5.1.2 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน
5.2.1 ยกตัวอย่างการนำเสนอที่มีรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.2.2 อธิบายวิธีการจัดทำและนำเสนอรายงาน 5.2.3 ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยคำนวณวิเคราะห์ แก้ปัญหาโจทย์การออกแบบ
5.3.1 ประเมินจากรูปแบบการนำเสนอรายงานผลการทดลอง 5.3.2 ประเมินจากความถูกต้องของรายงาน 5.3.3 ความถูกต้องของคำตอบจากการวิเคราะห์ คำนวณ
6.1.1 สามารถทำงานเป็นทีม หรือกลุ่มทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1.2 สามารถปฏิบัติการทดลองได้อย่างถูกต้องตามมารฐานที่กำหนด 6.1.3 สามารถสรุปผลจากการปฏิบัติการทดลองได้
6.2.1 ให้มีการปฏิบัติการทดลองเป็นกลุ่ม  6.2.2 ให้ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม ยอมรับการฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงานผลการทดลอง
6.3.1 สังเกตจากการปฏิบัติงานขณะทำการทดลอง 6.3.2 สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มทดลอง 6.3.3 การปฏิบัติการทดลองได้อย่างปลอดภัย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 3 1 2
1 TEDCV027 วิศวกรรมการทาง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หมวด 4 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.5 สอบกลางภาค บทที่ 1-5 9 ร้อยละ 30
2 หมวด 4 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.5 สอบปลายภาค บทที่ 6-7 17 ร้อยละ 30
3 หมวด 4 2.2.1.4 2.2.1.6 ผลจากการปฏิบัติการทดลอง และการเขียนรายงานภาคปฏิบัติการ การทดลองตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 30
4 หมวด 4 2.2.1.1 ภาคเจตคติของผู้เรียน(จิตพิสัย) ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
- มาตรฐานการทดลองวัสดุการทาง - วิศวกรรมการทาง - สื่อวิดิทัศน์การก่อสร้างทาง
- การทดสอบแอสฟัลต์ - วัสดุในงานทาง - การออกแบบทางด้านเรขาคณิต
สื่อวิดิทัศน์การก่อสร้างทาง (เผยแพร่ทางยูทูป)
ประเมินผลผู้สอนโดยผู้เรียนในรายวิชาหลังจากสอบปลายภาคเรียน
ประเมินผลออนไลน์ตามระบบการประเมินของทางมหาวิทยาลัย
เพิ่มสื่อการสอนวิดิทัศน์เพื่อให้ผู้เรียนเห็นจากการทำงานจริง
ตามระบบของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรกำหนด
ทุก ๆ 5 ปี หรือตามความเหมาะสมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี