ไมโครโปรเซสเซอร์

Microprocessor

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบ การควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
1.3 เพื่อให้นักศึกษานำหลักการของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ไปประยุกต์ใช้ในงานควบคุม
2.1  ในการปรับปรุงรายวิชา เพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรู้ในวิวัฒนาการเรื่องของระบบไมโครโปรเซสเซอร์  
2.2  ในการปรับปรุงรายวิชา เพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรู้และทันเทคโนโลยีในเรื่องของไมโครโปรเซสเซอร์และการเขียนโปรแกรม 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ชุดคำสั่ง การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี การแปลงภาษาแอสแซมบลี้เป็นภาษาเครื่อง การตรวจสอบและแก้ไข โปรแกรม ฮาร์ดแวร์ของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ การเชื่อมต่อกับภาษาระดับสูง การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
(1)   เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสีย สละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2)   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ   รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
(1) ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด (2) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง สังคม คุณธรรม และจริยธรรม (3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม (4) ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1)  การเช็คชื่อการให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
(2)  พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
(3)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
(1)   มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขา วิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
(2)  มอบหมายให้ทำรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านปฏิบัติ โดยการประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ
(2) การทดสอบย่อย 
(3) พิจารณาจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบ การตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(1) ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
(2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
(3) มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย
(4) การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
(1) ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินและการแก้ปัญหา
(2) ประเมินผลจากการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
(3) ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล และงานกลุ่ม สามารถปรับตัว และทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
(1) สอนทฤษฎีของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (2) ให้ความสำคัญในการทำงานให้เกิดความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ (3) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
(1) ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3)  สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องได้ 
(1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข (2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ (3) การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย  (4) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
(1) ประเมินผลจากคะแนนการปฏิบัติการในห้องทดลอง  
(2) ประเมินจากผลงาน และความสนใจต่อการเรียน 
มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้และภาษาระดับสูง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 TEDEE204 ไมโครโปรเซสเซอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 1) ประเมินจากการมีระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกาย การกระทำทุจริตในการสอบ และเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ประเมินจากการส่งการบ้าน รายงาน ตามที่มอบหมาย 3) ประเมินจากการเตรียมการทดลอง การทดลองและสรุปผลการทดลอง ของแต่ละใบงานการทดลอง ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1 1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2) ประเมินผลจากการทำรายงาน การนำเสนอผลงาน 3) ประเมินจากจำนวนผลการปฏิบัติการทดลองและการส่งผลการปฏิบัติงานในระหว่างชั่วโมงเรียน 4) ประเมินจากการตรวจความถูกต้องของเนื้อหาและขั้นตอนการทดลองของใบงานการทดลอง ตลอดภาคการศึกษา 20%, 20%, 20%
3 3.1 1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2) ประเมินผลจากการทำรายงาน นำเสนองานตามที่มอบหมาย 3) ประเมินผลจากการเชื่อมโยงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติการในใบงานการทดลองตามที่ระบุในแต่ละใบงานการทดลอง ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 4.3 (1) ประเมินผลการนำเสนอผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ (2) ประเมินผลการทำงานเป็นทีมตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 5.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมายและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส  โดย  ผศ.กฤษดา ยิ่งขยัน
1. N. Senthil Kumar,Microprocessor and Microcontroller, Oxford, 2011 2. Ramesh M. Gaonkar,Z-80 Microprocessor: Architecture, Interfacing, Programming and Design, Prentice Hall,2000 3. Muhammad Ali Mazidi , 8051 Microcontroller and Embedded System, Prentice Hall, 2005
Website ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลงานวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
 ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้ สื่อการสอนในรายวิช
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน และการใช้ สื่อการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ - ปรับปรุงสื่อการสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมช่วยแสดงผลการจำลองการเขียนโปรแกรม -  ยกตัวอย่างการระบบที่ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ช่วยแสดงผลการจำลอง
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ - การทวนสอ บการให้ คะแนนจากการสุ่ มต รว จ ผล งานข อ งนักศึกษาโดยอาจารย์ อื่น หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับปัญหา ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ