ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

English for Life Skills

1. อธิบาย และจำแนก คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม
2. สรุปความจากการฟังและอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และสถานการณ์ในที่ทำงาน
3. สาธิตด้วยการพูด และการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานการณ์ในการดำรงชีวิตและการทำงานในปัจจุบัน ประเด็นทางสังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม
และการทำงาน
Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to life, social, cultural and work situations
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล