การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

Auditing and Assurance

1.1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการสอบบัญชีและการให้ความ เชื่อมั่น    
1.2  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น  
1.3  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น ได้แก่ การวางแผนงานสอบบัญชี ประกอบด้วย การวางแผนงานสอบบัญชี การรวบรวมหลักฐานและการตรวจสอบบัญชีต่างๆ และการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร    
1.4  เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชี
2.1 เพื่อให้นักศึกษายกระดับความรู้ความเข้าใจในหลักการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 2.2 เสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
           ศึกษาและฝึกปฏิบัติแนวคิดความสำคัญของการสอบบัญชีที่มีต่อระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน วิวัฒนาการและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี ประเภทของการตรวจสอบ แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในกรณีต่าง ๆ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการทุจริตและข้อผิดพลาด จรรยาบบรณของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง ความมีสาระสำคัญ การวางแผนและการกำหนดแนวการตรวจสอบหลักฐานการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การบันทึกผลการตรวจสอบและการจัดทำเอกสารการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของกิจการ รายได้และค่าใช้จ่าย การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำรายงานการสอบบัญชี และรับรองภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ห้องพักอาจารย์ ตึก BLA ชั้น 4 ห้องหลักสูตร
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา          นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้       1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ       1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม       1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม       1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
      1.2.1  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพการสอบบัญชี เช่น ผู้สอบบัญชีจะต้องมีความอิสระ มีความเที่ยงตรง โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลที่เป็นเท็จในการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น       1.2.2  ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย        1.2.3  ความซื่อสัตย์ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
         1.3.1 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม          1.3.2 ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ          1.3.3 ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย          1.3.4 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
    2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น     2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม     2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
         2.2.1  ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยายและอภิปราย การสอนแบบใช้สถานการณ์จำลองและการสอนแบบเน้นกรณีศึกษา    
         2.2.2  การถาม – ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน    
         2.2.3  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ
    2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงานการค้นคว้า และการนำเสนอ
    2.3.2 การประเมินจากการสอบข้อเขียน ทั้งสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
      3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง   
      3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น โดยใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ   
      3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
       3.2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่ยากขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง    
       3.2.2  จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา    
       3.2.3  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มาขึ้น
       3.3.1 ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลองที่ ได้รับมอบหมาย  
       3.3.2 ประเมินจากการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาของแต่ละรายวิชา  
       3.3.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
   ที่ต้องพัฒนา
            4.1.1  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
            4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี  
            4.1.3  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน   
            4.1.4  มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
       4.2.1  มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อย โดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และผลัดกันเป็นผู้รายงาน   
       4.2.2  มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีและจริยธรรมของผู้สอบบัญชีโดยให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
       4.2.3  ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ   
       4.3.1  ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน  
       4.3.2  ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม  
       4.3.3  ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน  
       4.3.4  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน    
   ที่ต้องพัฒนา
       5.1.1 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
       5.2.1  มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ    
       5.2.2  ให้อภิปรายและนำเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน และนำเสนอในรูปแบบรายงาน    
       5.2.3  มอบหมายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
       5.3.1   ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม    
       5.3.2   ประเมินจากการสอบข้อเขียน    
       5.3.3   ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
6.1.1. สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับประยุกต์และลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 6.1.2. สามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและชัดแจนพร้อมช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ
6.2.1 มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อย หรืองานเดี่ยวจากโจทย์กรณีศึกษา
6.3.1   ประเมินจากการสัมภาษณ์ หรือการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน 6.3.2   ประเมินจากการสอบหรือรายงาน  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC135 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่ 1 ถึง 7 สอบย่อยและสอบกลางภาค 4,8 40%
2 บทที่ 8 ถึง 9 และ 13 รูปเล่มรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 12 , 13 20%
3 บทที่ 10, 11, 12 และ 14 สอบปลายภาค 17 25%
4 บทที่ 1 ถึง 14 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การส่งแบบฝึกหัด การทำโจทย์ปัญหา และการถาม – ตอบ ตลอดภาคการศึกษา 15%
- นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะและศิลปชัย ศรีจั่นเพชร. การสอบบัญชี. กรุงเทพฯ : 2563.
        -  มาตรฐานการสอบบัญชี จำนวน  36 ฉบับ          -  มาตรฐานงานสอบทาน จำนวน 2 ฉบับ         -  มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 4 ฉบับ         -  มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำนวน 2 ฉบับ         -  แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 1 ฉบับ         -  คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ         -  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับที่ 19 สำหรับผู้สอบบัญชี
-  Power Point Slide ประจำบทเรียน
-  www.Tfab.or.th  เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี
-  www.nukbunchee.com เว็บไซด์นักบัญชีดอทคอม
-  www.set.or.th เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-  www.rd.go.th กรมสรรพากร
-  www.dpd.go.th กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
      การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะกลุ่มไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้     2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา     2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้        3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน        3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้         4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร         4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
          จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้      
          5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4    
          5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ