การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

Critical and Analytical Reading

เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า การวิจารณ์เรื่องที่อ่านโดยการอภิปรายหรือเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2.1 นำผลการประเมินรายวิชาจากครั้งก่อน (ภาค 2/2563) มาปรับปรุง ดังนี้
     ด้านการสอน (4.11)
     - มีการสอนตามกำหนดการสอน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของเนื้อหาและวิธีการวัดและประเมินผล (3.67)
    ปรับปรุง ชี้แจงกำหนดการสอน วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และวิธีการวัดประเมินผลให้นักศึกษาเข้าใจอย่างชัดเจน ตามเอกสารลักษณะรายวิชา
    - แนะนำนักศึกษาให้พัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากตำรา/เอกสาร/อินเตอรเ์น็ตหรือแหล่งวิทยาการอื่น ๆ (3.67)
    ปรับปรุง เพิ่มเติมเอกสารและข้อมูลแนะนำให้กับนักศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
      ด้านสื่อ (3.89)
มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่น่าสนใจ เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย (3.67)
การปรับปรุง ปรับปรุงสื่อประกอบการสอนให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
      -    ตำรา/เอกสารประกอบการสอนมีความทันสมัยและเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา (3.67)
การปรับปรุง ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีความทันสมัยและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2.2      นำแนวปฏิบัติในการออกแบบกิจกรรมตามหลักการ 21st Century Learning Design ของ Microsoft มาปรับใช้กับกิจกรรมที่กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ศึกษาการฝึกอ่านเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า การวิจารณ์เรื่องที่อ่านโดยการอภิปรายหรือเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
- สร้างชั้นเรียนออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อกับนักศึกษา และเป็นพื้นที่สำหรับให้คำแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงงานมอบหมายต่าง ๆ
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่
1.1.1 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (ความรับผิดชอบรอง 1.5)
1.1.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคมจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร (ความรับผิดชอบหลัก 1.6)
1.2.1 เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยชี้ให้นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการอ่าน การทำความเข้าใจในจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความที่อ่าน และการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้น
1.2.2 สร้างความตระหนักในผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กร และสังคม โดยคัดเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของเทคโนโลยีมาเป็นหัวข้อในการฝึกทักษะการอ่าน
1.3.1 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สังเกตจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.2 ความตระหนักในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดจากความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่อ่านในแบบฝึกปฏิบัติ การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ โดยเน้นให้นักศึกษา
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่ สำคัญในเนื้อหาของรายวิชา สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง (ความรับผิดชอบหลัก 2.1)
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน (ความรับผิดชอบหลัก 2.2)
ยึดหลักการเรียนการสอนแบบ Active learning โดย
2.2.1 ให้ความรู้แก่นักศึกษา แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน
2.2.2 คัดเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน
2.2.3 ให้นักศึกษาดำเนินการวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านโดยการอภิปรายในชั้นเรียนหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
2.3.1 ความรู้ด้านทฤษฎี วัดจากการฝึกปฏิบัติ / การสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค
2.3.2 ความรู้ด้านการปฏิบัติ วัดจากผลงานที่มอบหมายและการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ โดยเน้นให้นักศึกษา
3.1.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม (ความรับผิดชอบรอง 3.3)
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการได้ (ความรับผิดชอบหลัก 3.4)
ยึดหลักการเรียนการสอนแบบ Task-based Learning โดย
3.2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล มีตรรกะ และเป็นระบบในเชิงสร้างสรรค์
3.2.2 กำหนดงานมอบหมาย (Task) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษา สืบค้น ประเมิน รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ โดยเลือกใช้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ซึ่งนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเองได้
3.3.1 ความรู้ด้านทฤษฎี วัดจากการฝึกปฏิบัติ / การสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค
3.3.2 ความรู้ด้านการปฏิบัติ วัดจากผลงานที่มอบหมายและการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง 4.4)
จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแบบกลุ่มในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อข้อเขียนต่าง ๆ ที่อ่าน และอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในชั้นเรียน
สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจ และการมีส่วนรวมของนักศึกษาในกิจกรรมกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการ  เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ (ผู้สอนกำหนดเอง)
สาธิตตัวอย่างของการใช้สื่อ เทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีในการนำเสนอที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ทั้งในรูปแบบการเขียนและด้วยวาจา
สังเกตจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BOAEC112 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.5, 4.4 การเข้าชั้นเรียน และการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 1.6, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4 การฝึกปฏิบัติ 2-6, 9-10, 12-14 30%
3 1.6, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4 การสอบกลางภาค 8 15%
4 1.6, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4 การสอบปลายภาค 17 15%
5 1.6, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4 งานมอบหมาย 7, 11, 15 30%
ไม่มี
เอกสารประกอบการสอนวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Bouchard, Margaret. 2005. Comprehension Strategies for English Language Learners. New York, Scholastic Inc. Chaffee, John. 2012. Think Critically. 10th Ed. MA: Wadsworth, Cengage learning. Cottrell, Stella. 2005. Critical Thinking SKills. New Tork: PALGRAVE Macmillan. Engelhardt, Diane. 2013. Advanced English Reading and Comprehension. NY: McGraw-Hill Education. Fry, Edward B. 2000. Reading Drills: Advanced Level. Illinois: NTC/Contemporary Publishing Group, Inc. Green, C. 2005. Creative Reading. New York: McMillan Publishers Ltd. Hartmann, Pamela and Blass, Laurie. 2007. Quest 3 Reading and Writing. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. LearningExpress, LLC. 2004. 501 Critical Reading Questions. New York: LearningExpress, LLC. Mather, P & McCarthy, R. 2005. The Art of Critical Reading. NY: McGraw-Hill, Inc. Mikulecky, Beatrice S. and Jeffries, Linda. 1996. More Reading Power. USA: Addison-Wesley Publishing Company. Mikulecky, Beatrice S. and Jeffries, Linda. 1997. Basic Reading Power. NY: Addison-Wesley Longman. Mikulecky, Beatrice S. and Jeffries, Linda. 2007. Advanced Reading Power. NY: Pearson Education Inc. Pasternak, Mindy and Wrangell, Elisaveta. 2007. Well Read 4: Skills and Strategies for Reading. New York: Oxford University Press. Wallace, Mike and Wray, Alison. 2011. Critical Reading and Writing for Postgraduate. 2nd Edition. Los Angeles: SAGE Publications Ltd. เว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการอ่าน และข้อมูลที่นักศึกษาสนใจ
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้
1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินตนเองเพื่อทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา
1.2 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจประเมินรายวิชา
2.2 ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
การปรับปรุงการสอน ดำเนินการดังนี้
3.1 นำผลการประเมินจากภาคเรียนที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากการทวนสอบรายวิชา มาดำเนินการปรับปรุงเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ลักษณะของงานมอบหมาย สื่อประกอบการเรียนการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค
3.2 นำแนวปฏิบัติในการออกแบบกิจกรรมตามหลักการ 21st Century Learning Design ของ Microsoft มาปรับใช้กับกิจกรรมที่กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
4.1 ก่อนเริ่มการสอน มีการตรวจสอบมคอ.3 โดยหัวหน้าหลักสูตรและหัวหน้าสาขา ว่ามีมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมคอ. 2 ของหลักสูตร
4.2 ในระหว่างการสอน มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรายวิชา และข้อสอบที่จะใช้สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4.3 หลังการสอน มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบมคอ. 3 มคอ. 5 ข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการเรียน และผลจากงานมอบหมาย
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 1-4