ออกแบบสถาปัตยกรรม 6

Architectural Design 6

       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบอาคารประเภท อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ประเภทโรงแรมอาคารพาณิชยกรรม และอาคารที่มีประโยชน์ใช้สอยอื่นที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันในเรื่อง การจัดทำรายละเอียดโครงการเบื้องต้น การวิเคราะห์ผู้ใช้, Program, ความต้องการเชิงพื้นที่, Site, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, มาตรฐานการออกแบบ, กระบวนการการออกแบบ, การจัดผัง, รูปแบบ, ที่วาง, วัสดุ, ่ รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม, เทคโนโลยีประกอบอาคาร งานระบบที่เกี่ยวข้อง และ การนําเสนอแบบขั้นสุดท้าย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และการมีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ประเภทโรงแรมอาคารพาณิชยกรรม และอาคารที่มีประโยชน์ใช้ สอยอื่นที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน จัดทำกระบวนการออกแบบ โดยกำหนดองค์ประกอบโครงการ ขนาดพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ที่ตั้ง กำหนดแนวความคิดและทำการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่คำนึงถึงระบบโครงสร้างอาคาร งานระบบอาคารขนาดใหญ่ การประหยัด พลังงาน และข้อกำหนดอาคารที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพมีจิตสำนึกที่ดีต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม อภิปรายกลุ่มกำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอหัวข้อโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนขึ้นกว่าอาคารในวิชาสถาปัตยกรรม5มานำเสนอรายงานทั้งศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งกรณีศึกษาอาคารตัวอย่างเพื่อให้รู้และเข้าใจงานระบบวิศวกรรมชั้นสูง และหลักการออกแบบที่คำนึงถึงสภาวะแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานมอบหมายให้ค้นคว้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอแนวคิดงานอออกแบบสถาปัตยกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติของผู้เรียน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิขาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนสังคมเมืองเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2 อภิปรายกลุ่ม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค
3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการออกแบบ การนำเสนอผลงานภาคปฎิบัติ
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าข้อมูลศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางตัดสินใจในงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยการซักถามข้อมูลรายละเอียด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโครงการออกแบบพร้อมกับการนำเสนอผลงาน
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ด้านความรู้ วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การทำงานกลุ่มและผลงานออกแบบ 9,17 25% 25%
3 ด้านทักษะทางปัญญา ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 15%
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การทำงานกลุ่มและผลงาน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 15%
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนองานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย รูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 17 10%
1.จันทนี เพชรานนท์. 2542. การทำรายละเอียดประกอบโครงการการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
2.จามร รักการดี. การวิเคราะห์โครงการสถาปัตยกรรมและที่ตั้งโครงการ. กรุงเทพฯ : คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2520.
3.มาลินี ศรีสุวรรณ. 2540. การออกแบบสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. 2541. การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

5. วิโรจน์ นิพัทธนะวัฒน์. 2530. การศึกษาการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงาน สถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
6.อรศิริ ปาณินท์. 2538. กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต.
7. อรศิริ ปาณินท์. 2538. มนุษย์กับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต.
8. Asimow, M. 1962. Introduction to Design. Engtewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall.
9. Duerk, Donna P. 1995.A Visual Dictionary Of Architecture. New York : Van Nostrand Reinhold.
10. Sanoff, Henry. 1997.Methods of Architectural Programming. Stroudsburg Pennsylvania : Dowden, Hutchinson & Ross, Inc.
11. Starr, M.K. 1973.“Design Morphologies”. DMG-DRS Journal 7, 2 (April.-June.) : 98.
12. Tandy, C. (ed). 1973. Hand book of Urban Landscape. London : The Architectural Press.
13.Vincent Jones, et. all. (1980). Neufert Architect’s Data. New York: Halsted Press.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับการแก้ปัญหา