การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน

Jig and Fixture Design

เพื่อศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดและการใช้งานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงานลักษณะการใช้งานในการผลิตจำนวนมาก การออกแบบและเขียนแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน การเลือกใช้วัสดุและชิ้นส่วนมาตรฐานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงานการผลิตกับเครื่องจักรกลมาตรฐานและเครื่องจักรกลอัตโนมัติ อุปกรณ์นำเจาะและจับงานระบบโมดูลส่าร์ที่ใช้ในการผลิต วิเคราะห์และแก้ปีญหาจากการทำงานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
เพื่อช่วยให้นักศึกษา ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดและการใช้งานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงานลักษณะการใช้งานในการผลิตจำนวนมาก การออกแบบและเขียนแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน การเลือกใช้วัสดุและชิ้นส่วนมาตรฐานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงานการผลิตกับเครื่องจักรกลมาตรฐานและเครื่องจักรกลอัตโนมัติ อุปกรณ์นำเจาะและจับงานระบบโมดูลส่าร์ที่ใช้ในการผลิต วิเคราะห์และแก้ปีญหาจากการทำงานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดและการใช้งานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงานลักษณะการใช้งานในการผลิตจำนวนมาก การออกแบบและเขียนแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน การเลือกใช้วัสดุและชิ้นส่วนมาตรฐานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงานการผลิตกับเครื่องจักรกลมาตรฐานและเครื่องจักรกลอัตโนมัติ อุปกรณ์นำเจาะและจับงานระบบโมดูลส่าร์ที่ใช้ในการผลิต วิเคราะห์และแก้ปีญหาจากการทำงานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
1 ชั่วโมง
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม  
1.2.1มอบหมายงานและนำเสนอผลงาน 1.2.2สอดแทรกแนวคิดเรื่องระเบียบวินัย ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเคารพ ระเบียบข้อบังคับ โดยยกตัวอย่างจริงจากพฤติกรรมนักศึกษาที่แสดออกในห้องเรียนออนไลน์  เช่นการเข้าเรียนตรงต่อเวลา มารยาทการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น  
1.3.1   ประเมินผลจากการเข้าเรียน 1.3.2   ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและตรงเวลา 1.3.3   สังเกตพฤติกรรมการตอบข้อซักถามและการยกตัวอย่างเปรียบเทียบใน ด้านการรักษากฎระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมองค์กรให้เห็นความมีคุณค่า มีเกียรติ รู้สึกภูมิใจในตนเองและสถาบัน  
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทาง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้ เครื่องมือที่เหมาะสม  2.1.5 สามารถใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน จริงได้  
2.2.1      นำเสนอหลักการ ทฤษฎี ตามคำอธิบายรายวิชา อภิปรายระหว่างอาจารย์และนักศึกษา   2.2.2    ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานวัสดุวิศวกรรมเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 2.2.3      มอบหมายงานเป็นกลุ่ม 2.2.4     สรุปเนื้อหาบทเรียน  
2.3.1     จากผลงานมอบหมายในแต่ละบท สอบเก็บคะแนนย่อย ในแต่ละบท
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 3.2.2   อภิปรายกลุ่ม 3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ  
3.3.1   สอบย่อย   3.3.2   จากการผลงานมอบหมาย  
4.1.1 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.1.3 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  
4.2.1   มอบหมายงานให้ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม, รายบุคคล และมีการนำเสนองานแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
4.3.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5.1.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้ สัญลักษณ์ 5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้  
5.2.1   ใช้บทเรียนจากตัวอย่างและกรณีศึกษาชื้นส่วนทางอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในการสอนและการสนทนาปัญหาจากกรณีศึกษาพร้อมสรุปถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา 5.2.2   ใช้แอพพิลเคชั่น Zoom , line  video call   5.2.3   อธิบายวิธีการใช้เครื่องคำนวณในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
5.3.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
6.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นอย่างดี
6.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาและกำหนดระยะเวลาในการส่งงาน
6.3.1 นักศึกษาส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล