การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

Basic Industrial Engineering Training

เพื่อศึกษา ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล การกลึงปาดหน้า การกลึงปอกผิว การกลึงเซาะร่อง
การกลึงเรียว การกลึงเกลียว การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักส์ การเชื่อมแก๊และการปฏิบัติงานไม
เพื่อช่วยให้นักศึกษา สามารถปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล การกลึงปาดหน้า การกลึงปอกผิว การกลึงเซาะร่อง
การกลึงเรียว การกลึงเกลียว การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักส์ การเชื่อมแก๊สและการปฏิบัติงานไม
ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล การกลึงปาดหน้า การกลึงปอกผิว การกลึงเซาะร่อง การกลึงเรียว การกลึงเกลียว การเชื่่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักส์ การเชื่อมแก๊ส และ การปฏิบัติงานไม้
1
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 มอบหมายงานตามใบงานตามแผนใบงานที่เตรียมไว้ 1.2.2 สอดแทรกแนวคิดเรื่องระเบียบวินัย ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเคารพ ระเบียบข้อบังคับ โดยยกตัวอย่างจริงจากพฤติกรรมนักศึกษาที่แสดออกในห้องเรียนออนไลน์  เช่นการเข้าเรียนตรงต่อเวลา มารยาทการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น  
1.3.1   ประเมินผลจากการเข้าเรียนปฏิบัติ
1.3.2   ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและตรงเวลา
1.3.3   สังเกตพฤติกรรมการตอบข้อซักถามและการยกตัวอย่างเปรียบเทียบใน ด้านการรักษากฎระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมองค์กรให้เห็นความมีคุณค่า มีเกียรติ รู้สึกภูมิใจในตนเองและสถาบัน
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม
2.1.5 สามารถใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้
2.2.1 นำเสนอหลักการ ทฤษฎี ตามคำอธิบายรายวิชา สาธิตให้นักศึกษา   2.2.2 ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานวัสดุวิศวกรรมเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 2.2.3 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม 2.2.4 สรุปเนื้อหาบทเรียน  
2.3.1 จากผลงานามใบงานที่มอบหมาย เก็บคะแนนย่อย ในแต่ลหัวข้อ
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำใบงานที่มอบหมาย
 
3.3.1   สอบย่อย   3.3.2   จากการผลงานมอบหมาย  
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 4.1.1 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.1.3 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  
4.2.1   มอบหมายงานให้ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม, รายบุคคล และมีการนำเสนองานแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
4.3.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5.1.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้ สัญลักษณ์ 5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้  
5.2.1   ใช้บทเรียนจากตัวอย่างและกรณีศึกษาชื้นส่วนทางอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในการสอนและการสนทนาปัญหาจากกรณีศึกษาพร้อมสรุปถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา 5.2.2   ใช้แอพพิลเคชั่น Zoom , line  video call   5.2.3   อธิบายวิธีการใช้เครื่องคำนวณในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
5.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
6.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นอย่างดี
6.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาและกำหนดระยะเวลาในการส่งงาน
6.3.1 นักศึกษาส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล