ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

Gasoline Engine Practice

สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน ตรวจวัดชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียดใช้เครื่องมือกลปรับปรุงชิ้นส่วน ตรวจสอบระบบงาน ควบคุมมลพิษไอเสีย และวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปค่อนข้างรวดเร็ว
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
- เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทั้งพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยครบทุกส่วน
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน ตรวจวัดชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียด ใช้เครื่องมือกลปรับปรุงชิ้นส่วน ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษไอเสีย และวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในเวลาราชการในชั้นเรียน และเปิดช่องทางการให้คำปรึกษานอกเวลาเรียนผ่านทางโซเชียลมีเดีย 
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
1. มิจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
1. การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
2. สอดแทรกคุณธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ 
3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
4. ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ
1. การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ความซื่อสัตว์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
2. สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
3. สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. ใช้บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานมุ่งเน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติ 
3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. รายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
4. งานที่ได้มอบหมาย 
5. การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6. แฟ้มสะสมผลงาน
1. มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
1. ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานโดยใช้บทบาทสมมติสถานกาณณ์จำลอง และกรณีศึกษา
1. บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง 
2. การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
3. การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
3. สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. การกำหนดกิจกรรมกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น 
2. ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์
1. พฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
2. พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
1. เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2. สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
3. ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา 
2. นำเสนอและอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 
3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงานต่าง ๆ
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน 
4. จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
1. มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1. สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
2. สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
4. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
1. มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
2. มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
3. มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 TEDME906 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 8 และ 17 20% 20%
3 ผลงานจากการลงมือปฏิบัติ ส่งการบ้าน และส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50%
ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, "งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน" ซีเอ็ดยูเคชั่น ปีทีพิมพ์ 7/2556
-  Paper จากฐานข้อมูลต่างๆ
  เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์ google youtube
-  การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
-  ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
-  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-  พิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษา
-  พิจารณาจากการประเมินของนักศึกษา
-  พิจารณาจากความเห็นของอาจารย์ประจำหลักสูตร
-  ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา
-  ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย
-  นำผลการประเมินการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน