ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์

E - Retailing

ความหมายของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจค้าปลีก อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตต่อการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยและลักษณะของธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดในธุรกิจค้าปลีก กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัยและจริยธรรมบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและอุปสรรคของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจค้าปลีก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล