ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

Electric Circuits Laboratory

ปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฏีวงจรไฟฟ้า การต่อวงจรด้วยค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวนำ และค่าความจุ ระดับที่ 1และระดับที่ 2 เหสเซอร์ไดอะเกรม วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฏีวงจรไฟฟ้า การต่อวงจรด้วยค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวนำ และค่าความจุ ระดับที่ 1และระดับที่ 2 เหสเซอร์ไดอะเกรม วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา ENGEE101 วงจรไฟฟ้า  
1
มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สำนึกในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 2. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 3. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 4. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
1. ประเมินการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ
1.   เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 2.   ประยุกต์ใช้ทฤษฏีวงจรไฟฟ้าไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.   แสวงหาความรู้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ
1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning 2. จัดให้มีการเรียนรู้จากแบบฝึกหัดท้ายบท
1.  กาสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 2.  ประเมินจากงานที่ส่ง
1.   สามารถคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาโจทย์วงจรไฟฟ้า 2.   สามารถนำความรู้ ไปเชื่อมโยงกับการทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด เกี่ยวกับการออกแบบวงจรไฟฟ้า 2.  จัดทำแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวงจรไฟฟ้า
การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดตามใบงาน
1.   สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 2.   รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงาน 2.  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
1. ประเมินความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินตามผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นำเสนอ และสื่อสาร
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดทำแบบฝึกหัดเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
ประเมินจากงานที่ส่ง  
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ใบงาน การส่งใบงานและสรุปใบงาน ทุกสัปดาห์ 100
ใบงานวิชาปฏิบัติวงจรไฟ้ฟ้า
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์
สังเกตการสอน ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น