การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ

Implementation of Information System in Business

1. มีความรู้ความเข้าใจถึงระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2. มีความรู้ความเข้าใจแนวความคิดการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร 3. มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานและบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนวิธีการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 4. มีความรู้ความเข้าใจผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ วิธีการในการประมวลผลข้อมูล แนวคิดการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ระบบคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้งานและบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนวิธีในการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
3
พัฒนาผู้เรียนให้มีมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา พฤติกรรมระหว่างการทำงานกลุ่มการนำเสนอและอภิปรายโดยผู้สอนอาจซักถามประเด็นด้านจริยธรรม ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ วิธีการในการประมวลผลข้อมูล แนวคิดการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ระบบคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้งานและบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนวิธีในการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยวิเคราะห์ระบบจากกรณีศึกษาจริง ให้นักศึกษาทำรายงานและการนำเสนอ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคสอบปลายภาคด้วยข้อสอบ นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา
มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการระบบสารสนเทศในธุรกิจ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในธุรกิจ  แหล่งสารสนเทศ  การเลือกใช้แนวโน้มในอนาคตของระบบสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยวิเคราะห์ระบบจากกรณีศึกษาจริง
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษาและ การอภิปรายกลุ่ม
สามารถสื่อสารให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม และมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสมสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษาและตอบข้อซักถามของอาจารย์ และประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผล การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน  
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 3.1, 3.3, 3.4 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 5.3, 5.4 รายงาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 1.2, 1.5 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 3.1, 3.3, 3.4 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 แบบฝึกหัดในชั้นเรียน, งานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 3.1, 3.3, 3.4 สอบกลางภาค 8 20%
4 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 3.1, 3.3, 3.4 สอบปลายภาค 17 20%
5 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบรายงานวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4