พฤติกรรมองค์การ

Organization Behavior

1. เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมระดับส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงาน
2. เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมระดับกลุ่ม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงาน
3. เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมระดับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงาน
4. เข้าใจสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในองค์การ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมองค์การ เนื่องจากทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่อง เพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจะต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งระดับส่วนบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในองค์การ การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจในงาน การจูงใจ การทำงานเป็นทีม กระบวนการสื่อสาร การเป็นผู้นำ และการบริหารความขัดแย้งในองค์การ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1    มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1.1.2    มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.1.3    มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้าภูมิคุ้มกัน
1.1.4    มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2.1    บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
1.2.2    อภิปรายกลุ่ม
1.2.3    กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1.1    มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้งการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.1.2    มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์
2.1.3    มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4  มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา
3.1.1    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและมีประสบการณ์เพื่อเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
3.1.2    สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.3    สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใช้
3.1.4    มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา พร้อมทั้งการเสนอแนวทางการแก้ไข
3.2.4   การสะท้อนรูปแบบจากการนำเสนอผลงาน
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเข้ากับการบริหารจัดการ
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
4.1.1  มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.1.2  มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่แลคะวามรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.1.3  มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอดรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.1.4  มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2.1    จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2    มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น ต้นแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ การสื่อสารในองค์การ หรือการอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3    การนำเสนอรายงาน
4.3.1    ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2    ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3    ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1  สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.1.4  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเรียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.1.5  สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย
5.1.6  ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.1.7  ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
5.2.1    มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ทางด้านบริหารธุรกิจ จากเว็บไซต์สื่อการสอนE- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2    นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1    ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2    ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 4 5
1 BBABA208 พฤติกรรมองค์การ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 , 1.2, 1.3 , 2.3 3.1 , 3.2 , 4.1 , 4.2 4.3 , 5.1 - แบบฝึกหัด - ทดสอบย่อย - จัดกลุ่มวิเคราะห์ ปัญหาหาแนวทางแก้ไขปัญหา - กรณีศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 10% 20% 10%
2 2.1, 2.2, 2.3 - สอบกลางภาค 9 30%
3 2.1, 2.2, 2.3 - สอบปลายภาค 17 30%
พิบูล  ทีปะปาล.  2555.  พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่.  กรุงเทพฯ :  อมรการพิมพ์. 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.2551.พฤติกรรมองค์การ.กรุงเทพฯ.บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สมยศ นาวีการ.2545.พฤติกรรมองค์การ.กรุงเทพฯ : บรรณกิจ.
          สุพานีสฤษฎ์วานิช.2552.พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด และทฤษฎี.กรุงเทพ ฯ:  บริษัท
                  ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).
วารสาร แม๊กกาซีน หนังสือพิมพ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การ
-  สนทนากลุ่มระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน  เพื่อระดมความคิด  และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเนื้อหา  ปัญหา  และการสรุปประเด็นความคิด
-   ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบการนำเสนอ  การทำงานกลุ่ม 
-   ให้นักศึกษาร่วมกันประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียน และประเมินอาจารย์ผู้สอน
- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
- ประเมินจากการร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม  และการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์ของนักศึกษา
การสอบทดย่อย  การสอบกลางภาค  และการสอบปลายภาค
-  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
   -  ปรับปรุงเนื้อหา  และตัวอย่างให้ทันสมัยอยู่เสมอ
   -  ให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชามานำเสนอการทำวิจัยใน/นอกชั้นเรียน
มีการตรวจแบบฝึกหัด  ตรวจทดสอบย่อย  ตรวจข้อสอบ  และร่วมกันอภิปรายข้อสรุปของการ วิเคราะห์ มีการวัดความรู้นักศึกษา  และแจ้งผลให้ทราบเป็นระยะ ให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบการให้คะแนน  การสอบเก็บคะแนนได้ การทวนสอบการให้คะแนน  จากการสุ่มตรวจโดยอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยทุกปี มีการปรับปรุง  ตามข้อเสนอแนะผลการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา