ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

Chemistry Laboratory for Engineers

1. รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางเคมี 2. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติการทางเคมี 3.มีทักษะในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมสารละลาย การคำนวณหาความเข้มข้น และทดสอบ สมบัติของธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ ธาตุแทรนซิชัน ก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย 4.มีทักษะในการหาอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกปฏิกิริยาของกรด เบส เกลือ 5. พัฒนาทักษะและจิตพิสัยในการปฏิบัติงานด้านการทดลองที่เป็นระบบ 6. พัฒนาเจตคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและฝึกทักษะทางเคมีมากขึ้น 2. นักศึกษานาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และวิชาเคมี เทคนิคภายในห้องปฏิบัติการ สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุทรานซิชัน กฎของชาร์ล โครงสร้างผลึก ปริมาณสารสัมพันธ์ การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยือกแข็ง จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมบัติของกรด เบส และเกลือ และการไทเทรตกรด-เบส
วัน พุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. ห้องศษ. 1311 โทร. 081-5305099, 084-3746688, 086-6593977  E-mail: p_papa28@hotmail.com, karuna.chemiz@gmail.com, s_jaita@yahoo.com เวลา 19.00-20.00 น. ทุกวัน
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการสอน - สังเกต บันทึกพฤติกรรมการเรียน การปฏิบัติการการทดลอง การบันทึกผลและรายงานผลการทดลอง การแต่งกายและตรงต่อเวลา - มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
- ไม่มีการทุจริตในการทดสอบ - สังเกต บันทึกพฤติกรรมการเรียน การแต่งกายและตรงต่อเวลา - ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3. สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาการกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มอบหมายให้ศึกษาบทปฏิบัติการและทำความเข้าใจล่วงหน้า - มีการบรรยายแนะนำขั้นตอนที่สำคัญในการทดลองให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ซักถามก่อนเข้าทำปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำปฏิบัติการด้วยความมั่นใจและมีความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - หลังจากทำการทดลองและส่งรายงานแก่อาจารย์ผู้คุมแล้ว จะมีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับการทำการทดลองที่ทำในวันนั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้นและสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้จากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินจากผลการทดสอบ
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา ของปฏิบัติการต่างๆอย่างเป็นระบบ - ทำการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ - ทำการวิเคราะห์ข้อมูล/คำนวณ (ถ้ามี ) - ทำการสรุปผลการทดลองและเขียนรายงาน - ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียน และแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาพร้อมทั้งค้นคว้าเพิ่มเติม
-ประเมินผลจากรายงานผลการทดลอง และการตอบปัญหาในชั้นเรียน -ประเมินจากแบบทดสอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา - มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคล - การนำเสนอรายงานและอภิปรายกลุ่ม
- ประเมินจากรายงานปฏิบัติการ - สังเกตพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของแต่ละคนในแต่ละกลุ่ม - ประเมินจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการอธิบายวิธีการปฏิบัติการทดลอง และ/หรือ การคำนวณที่สอดคล้องกับทฤษฎี - มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้น - การนำเสนอโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ - ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 2.3, 3.2 ทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 20%
2 1.3, 2.3, 3.2 สอบกลางภาค/สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 และ 18 20%
3 1.3, 2.1, 3.2, 4.3, 5.2 รายงานการทดลอง ตลอดภาคการศึกษา 50%
4 1.3 จิตพิสัย (พฤติกรรมในการเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ) ตลอดภาคการศึกษา 10%
1) อินทิรา หาญพงษ์พันธ์, เคมีทั่วไปสำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙. 2) คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาเคมีทบวงมหาวิทยาลัย, เคมีเล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๗, สำนักพิมพ์บริษัทไทยร่มเกล้าจากัด, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๖. 3) ชัยยุทธ ช่างสาร, เลิศณรงค์ศรีพนม, เคมีสำหรับวิศวกร, พิมพ์ครั้งที่ ๑, บริษัท ว. เพ็ชรสกุล จำกัด, กรุงเทพฯ, ๒๕๔๕. 4) ดร. อุดม ศรีโยธา, เคมีทั่วไป เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑, สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพฯ, ๒๕๑๒. 5)โครงการตำรา. ปฏิบัติการเคมีทั่วไป เล่ม1. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2539. 6) โครงการตำรา. ปฏิบัติการเคมีทั่วไป เล่ม2. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2539.
1) P. W. Atkins Physical Chemistry 5th ed. Oxford University Press, Oxford 1994.
1)โครงการตำราและเอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมี, ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ร่วมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหรือทำการวิจัย
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา เช่น การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา หรือผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย