การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production Planning and Control

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการผลิต          หน้าที่ของการควบคุมการผลิต  การพยากรณ์การผลิต  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ      สถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน      การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม  การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   การวางแผนความต้องการวัสดุ  การจัดลำดับงานและตารางการผลิต การควบคุมคุณภาพ     การควบคุมเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิต  และการพยากรณ์การขายสินค้าในอนาคตและการวางแผนโครงการ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนและควบคุมการผลิตของทางวิศวกรรม อันเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการผลิต          หน้าที่ของการควบคุมการผลิต  การพยากรณ์การผลิต  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ      สถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน      การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม  การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   การวางแผนความต้องการวัสดุ  การจัดลำดับงานและตารางการผลิต การควบคุมคุณภาพ     การควบคุมเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิต  และการพยากรณ์การขายสินค้าในอนาคตและการวางแผนโครงการ
การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาขึ้นอยู่กับความยากง่ายในเนื้อหาและการเรียนรู้ของนักศึกษา
 
 
 
 ผลการเรียนรู้ เมื่อนักศึกษาเรียนสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะดังนี้
             ๑ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา
             ๒ สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาได้
             ๓ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
๑  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
๒ อภิปรายกลุ่มและให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
 ประเมินพฤติกรรมที่เข้าเรียนและแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิต          ต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ      สถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน      การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม  การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   การควบคุมคุณภาพ        และการพยากรณ์การขายสินค้าในอนาคต
 บรรยาย  อภิปราย  นำเสนอรายงาน   
- งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
            พัฒนาแนวความคิดให้เป็นระบบ และมีแบบแผน มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
การบรรยายและยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ
- งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- มอบหมายรายงานเป็นกลุ่ม
- งานที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนให้เข้าใจง่ายขึ้น
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
งานมอบหมายในแต่ละครั้ง
นักศึกษาสามารถแสดงกระบวนการคิดในหน่วยต่างๆในรายวิชาได้
แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง
- งานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
๑  พิภพ  ลลิตาภรณ์ . ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต . กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  พ.ศ. 2537
๒  พิชิต  สุขาเจริญพงษ์. การจัดการวิศวกรรมการผลิต. กรุงเทพฯ : ภาควิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548