เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยำสูง

Technology in Precision Agriculture

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือจีพีเอส ยานไร้คนขับ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เซนเซอร์และเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล รวมทั้งเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับเชื่อมโยงข้อมูล อุปกรณ์และเครื่องมือเข้าด้วยกัน หรือ ไอโอที
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล