ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

Correspondence English for Tourism Business and Hospitality

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน และการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ออกแบบและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ ในงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อสร้างเสริมสติปัญญาในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ได้อย่างเป็นระบบโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน รูปแบบภาษา ฝึกปฏิบัติใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมและการให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การให้ข้อแนะนำและข้อห้าม การเจรจาต่อรอง การประสานงานติดต่อ และการรับเรื่องร้องทุกข์ และฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่จริง
จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1   ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 1.2.2    กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.1         การทดสอบความเข้าใจในการสอบกลางภาคและปลายภาค 1.3.2    การเข้าเรียนตรงเวลา และการส่งงานตามเวลาที่กำหนด 1.3.3    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
         2.1.1    ด้านทฤษฎี เข้าใจลักษณะของภาษาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว          2.1.2    ด้านปฏิบัติ สามารถใช้ภาษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล          2.1.3    การบูรณาการความรู้ทีได้ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
2.2.1    ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน 2.2.2    ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 2.2.3    ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
 
2.3.1         การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค          2.3.2    การฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน          2.3.3    ผลงานจากการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม
 
3.2.1   ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 3.2.2    ให้นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของภาษาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
 
3.3.1   การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 3.3.2    การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม  3.3.3    การทำแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1   มนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดีทั้งระหว่างบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรม
 4.1.2    ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 
4.2.1   สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทสากลในการสื่อสาร 4.2.2    ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์สมมติในบริบทต่าง ๆ
4.3.1   สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการฝึกปฏิบัติ/การทำกิจกรรม 4.3.2    การทดสอบการเลือกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่กำหนด
 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
ประเมินจากผลงานและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
5.3.1   การทดสอบความรู้ในการสอบกลางภาคและปลายภาค 5.3.2    ผลการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
มีความสนใจในเนื้อหาที่เรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
6.2.1 ทบทวนรายละเอียด เนื้อหาที่ได้เรียนกันมาแล้วกับนักศึกษา 6.2.2 เน้นย้ำรายละเอียดการทำงานที่มอบหมายให้นักศึกษาได้ทราบ พร้อมอธิบายขั้นตอนการลงมือทำงานในชิ้นงานนั้นๆ
 
6.3.1  ประเมินจากการตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียนหรือการทำกิจกรรมในห้องเรียน 6.3.2 ประเมินจากคุณภาพงานของนักศึกษาที่ส่งเข้ามา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ ตนเอง สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม 1.2 มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งได้ 2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาที่ ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.2 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถนำความรู้ และ ทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 3.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือก ทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 4.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ยอมรับ ฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการ วิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่องทีศึกษา 5.2 สามารถอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 6.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนาองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
1 BOATH146 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การนำเสนอ นำเสนองานตามหัวข้อที่มอบหมายให้ 20
2 บทสนทนา แต่งบทสนทนาและพูดตามสถานการณ์ที่มอบหมายให้ 15
3 บทบาทสมมุติ (Role play) แสดงบทบาทสมมุติจากเหตุการณ์ที่ศึกษามา 15
4 สอบกลางภาค ทำแบบทดสอบ 9 20
5 สอบปลายภาค ทำแบบทดสอบ 16 20
6 จิตพิสัย การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10
Iwonna Dubicka and Magaret O'keeffee, English for International Tourism, Pearson.
นักศึกษาสามารถประเมินประสิทธิผลของรายวิชาผ่านช่องทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
การได้รับความคิดเห็นจากนักศึกษาที่เป็นผู้เรียน ผลคะแนนที่นักศึกษาประเมินผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงการสอนโดยยึดจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่เป็นผู้เรียนและปรับปรุงการสอนจากสภาพปัญหาที่เจอในการเรียนการสอนรายวิชานี้ในครั้งก่อน
มีการประชุมทวนสอบของคณาจารย์และมีการเช็คผลการเรียนของนักศึกษา
ทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและปัญหาที่พบในการเรียนการสอนครั้งที่ผ่านมา