การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering Pre-Project

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอโครงงาน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการนำความรู้ ความเข้าใจ การค้นคว้าบทความ งานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนเอกสารเสนอโครงงานและการนำเสนอโครงงาน ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีปัจจุบัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการนำเสนอโครงงาน
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์หรือ อีเมลล์  -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

1.2 วิธีการสอน  

1.3 วิธีการประเมินผล
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

2.2 วิธีการสอน  

2.3 วิธีการประเมินผล
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา  

3.2 วิธีการสอน  

3.3 วิธีการประเมินผล
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

2.2 วิธีการสอน  

2.3 วิธีการประเมินผล
สอนศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้
ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้
หาวิธีการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้
ค้นคว้าด้วยด้วยแหล่งข้อมูลที่น่าเชื้อถือด้วยคำนำ
การเขียนเตรียมโครงงาน
ทำงานเป็นทีม
เข้าใจทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานที่ได้มอบหมายไป
สมการ การคำนวณทำโมเดล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป
ผลงานที่ได้มอบหมายไป
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  


 

6.3 วิธีการประเมินผล
6.2 วิธีการสอน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา บทที่ 1 แนวความคิดเบื้องต้นต่องานวิจัย - งานวิจัยคืออะไร - ความคิดพื้นฐานของงานวิจัย - งานวิจัยทำอย่างไร
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ทำแบบทดสอบ
1 ENGME119 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล