การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อม

Joint and Welding Symbols

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม ความหมายของสัญลักษณ์ในงานเชื่อม ตามมาตรฐาน
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อม                                                                     
2. . เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับชนิดรอยต่อ สัญลักษณ์ อ่านสัญลักษณ์ และระบุความหมายของสัญลักษณ์งานเชื่อม แต่ละมาตรฐานต่างๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการออกแบบรอยต่อและกําหนดสัญลักษณ์งานเชื่อม
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม ความหมายของสัญลักษณ์ในงานเชื่อม ตามมาตรฐาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล