การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2

Professional Experience 2

เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจาการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีประสบการณ์ที่พร้อมจะเข้าสู่ในสาขาวิชาชีพของตนเองได้
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และเป็นการจัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดและสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ตรง และทำให้นิสิตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสำเร็จการศึกษา
 ปฏิบัติการสอนเพื่อรับประสบการณ์วิชาชีพครู โดยฝึกทักษะและความสามารถในรูปแบบของการ บูรณาการการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนการสอน การเลือกยุทธวิธีการสอน การเลือกใช้และผลิตวัสดุช่วยสอน ตลอดจนเทคนิคการแก้ไขปัญหาขณะทำการสอนและตรวจงานของผู้เรียน การวัดและประเมินผลและนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดจนการบันทึกและการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมฝึกสอนและสถานฝึกสอน การปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครูฝึกสอนกับผู้เรียน และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานฝึกสอน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง
- นักศึกษาจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในสถานประกอบการที่ไปฝึก เช่นการตรงต่อเวลา การมีวินัย การปฎิบัติตนเพื่อเตรียมพร้อมกับอาชีพของนักศึกษา เป็นต้น
- การปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน เป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย การวางตน
- นักศึกษาสอยในสถานศึกษา โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงในสถานศึกษาการคอยให้คำปรึกษา
- อาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยไปนิเทศในสถานศึกษา ประมาณ  2 ครั้ง
- การสัมมนาหลังฝึกสอน ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 จะมี การสรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้จากการฝึกสอน
บันทึกาการสอนที่นักศึกษาบันทึกขณะปฎิบัติฝึกสอน
-การประเมินโดยสถานศึกษา
-การประเมิน โดยอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา
- ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาและประยุกต์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา โดยได้รับคำแนะนำจากบุคลากรของสถานศึกษา
- มีอาจารย์นิเทศก์  คอยให้คำปรึกษา จึงสามารถพัมนาความรู้ในเชิงบูรณาการได้เป็นอย่างดี
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
-ประเมินจากรายงานของนักศึกษา
-ประเมินจากรายงานผลการประเมินของสถานศึกษา
- มีความรู้ความเข้าใจและนำ ความรู้ไปปฏิบัติงานได้
- มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหา
- การปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาเป็นขบวนการที่จะพัฒนาทักษะทางปัญญาได้เป็นอย่างดี
-ประเมินจากรายงานผลการประเมินของสถานศึกษา
-มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
-พฤติกรรมการปกิบัติงานของนักศึกษาในสถานศึกษา
-มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคลากรในสถานศึกษา
-การปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานกับบุคลากรในสถานศึกษาได้ รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
 
-ประเมินจากรายงานผลการประเมินของสถานศึกษา
-สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
-มีเหตุมีผลในการคิด
-สามารถสื่อสารด้วยรายงาน -สามารถคิดคำนวณและสรุปผล ออกมาในรูปรายงาน
-บรรยาย
-มอบหมายงาน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
-มอบหมายงานให้นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
-ประเมินจากรายงานผลการประเมินของสถานประกอบการ
-ผลประเมินของอาจารย์นิเทศก์
-การพัฒนาระบบต่างๆของทางร่างกาย
-การพัฒนาบุคลิกภาพ
- สามารถสอนได้หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความสามารถในการตัดสินใจ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ุ6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 30022507 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูจากอาจารย์ประจำวิชา / อาจารย์พี่เลี้ยง / ผู้บริหาร (แบบประเมินผลการสอน สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง/ผู้บริหาร) 30
2 ประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูจากอาจารย์นิเทศ คะแนนจากการนิเทศ (คู่มือการนิเทศการสอน) 30
3 คะแนนจากผลงาน (โครงการสอน หนังสือเรียบเรียงทฤษฏี หนังสือเรียบเรียงปฏิบัติพร้อมคู่มือ วิจัยในชั้นเรียน การจัดสัมมนาปลายภาคเรียน) 30
4 ประเมินจากผู้เรียน (แบบประเมินผลการสอน สำหรับนักศึกษา) 10
1. จำเนียร   ศิลปวานิช ;  หลักและวิธีการสอน    กรุงเทพฯ ;  เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์   พิมพ์ครั้งที่ 3                2541 ,   303  หน้า        2. ฉวีวรรณ   รมยานนท์ ;  เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาวัสดุช่วยสอนทางวิศวกรรม   ภาควิชา                 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ม.ป.ป  ,  80  หน้า        3 บุญเรือน   พึ่งผลพลู ผศ. ; เอกสารประกอบการสอน การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ตาก:                  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตตาก   2540 ,   181  หน้า       4. ประกันคุณภาพการศึกษา สนง. ; เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา FM 06  สถาบันเทคโนโลยี              ราชมงคล                   วิทยาเขตตาก  2545 ,  30  หน้า         5. ปิยศักดิ์   ตัณฑ์เจริญรัตน์ ; เอกสารประกอบการสอนหลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ตาก:   สถาบัน                   เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก  2546 ,  77  หน้า         6. วัฒนา   ผลทวี ;  เทคโนโลยีทางการศึกษา   โรงพิมพ์ประสิทธ์การพิมพ์  ตาก  2538 ,  450  หน้า
ไม่มี
เอกสารหลักสูตรของอาชีวศึกษา
อาจารย์พี่เลี้ยงต้องศึกษาวิธีการการประเมิน และปรึกษากับอาจารย์นิเทศก์เพื่อร่วมกันประเมินผลการสอนของผู้ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู และรวบรวมคะแนนส่งให้กับหัวหน้าสาขาวิชาของผู้ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อการประมวลผลเป็นค่าระดับคะแนนต่อไป
ปรึกษาหารือกับอาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อประเมินพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู และประเมินผลปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูในความดูแลตามที่ระบุไว้ในเอกสารการนิเทศ
การตอบแบบประเมินผล การประชุมสัมมนาหลังการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี่เลี้ยงหรือสถานศึกษา 
  (1)  นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอื่นๆ ในแบบฟอร์มที่กำหนด       (2)  การประชุมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงหลังการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อประเมินผลการปฏิบัติและการจัดการการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู  1.3  อาจารย์นิเทศก์      (1)  นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอื่นๆ ในแบบฟอร์มที่กำหนด       (2)  การประชุมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงหลังการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อประเมินผลการปฏิบัติและการจัดการการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู  แก้ไข
นิเทศติดตามผลและสอบถามจากครูพี่เลี้ยง คะแนนรวมจากการฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษานั้น
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้  5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ