ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

Gasoline Engine Practice

สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน ตรวจวัดชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียดใช้เครื่องมือกลปรับปรุงชิ้นส่วน ตรวจสอบระบบงาน ควบคุมมลพิษไอเสีย และวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้อย่างถูกต้อง
เพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปค่อนข้างรวดเร็ว - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา - เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทั้งพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยครบทุกส่วน
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน ตรวจวัดชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียดใช้เครื่องมือกลปรับปรุงชิ้นส่วน ตรวจสอบระบบงาน ควบคุมมลพิษไอเสีย และวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในเวลาราชการในชั้นเรียน และเปิดช่องทางการให้คำปรึกษานอกเวลาเรียนผ่านทางโซเชียลมีเดีย  - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
1. มิจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  4. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1. การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  2. สอดแทรกคุณธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ  3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  4. ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ  แก้ไข
1. การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม  2. ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  4. ความซื่อสัตว์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  2. สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา  3. สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2. ใช้บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานมุ่งเน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติ  3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  แก้ไข
1. การทดสอบย่อย  2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  3. รายงานที่นักศึกษาจัดทำ  4. งานที่ได้มอบหมาย  5. การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน  6. แฟ้มสะสมผลงาน  แก้ไข
1. มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ  แก้ไข
1. ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2. บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานโดยใช้บทบาทสมมติสถานกาณณ์จำลอง และกรณีศึกษา
1. บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง  2. การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาในบริบทต่าง ๆ  3. การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน  4. กรทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี  2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  3. สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  แก้ไข
1 การกำหนดกิจกรรมกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น  2. ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ 
1. พฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  2. พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
1. เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  2. สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  3. ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา  2. นำเสนอและอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม  3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงานต่าง ๆ
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร  2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน  4. จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
1. มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
1. สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน  2. สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ  3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานภายในและภายนอก  4. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
1. มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  2. มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน  3. มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
2 สอบกลาง-ปลายภาค 8 17 40
3 ผลงานจากการลงมือปฏิบัติ ส่งการบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดดภาคการศึกษา 50
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน  แก้ไข
- www.asabe.org(American Society of Agricultural and Biological Engineers) - http://www.tsae.asia/ (สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย) - http://www.rdi.ku.ac.th/division/thai/machinery.html (ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วินิต ชินสุวรรณ. 2530. เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการเบื้องต้น. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
มหาวิทยาลัย และคณะฯ จัดให้นักศึกษามีโอกาสประเมินการสอนของอาจารย์ทุกท่านในทุกรายวิชาที่เปิดสอน
คณะฯ กำหนดให้มีการประเมินเพื่อรับรองผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยคณาจารย์ใน สาขาวิชาฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ ตามลำดับ  แก้ไข
คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการสอน มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
มีการประชุมเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา จากคะแนนสอบหรืองานที่มอบหมายของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ และคณาจารย์ผู้สอน และมีการประชุมรับรองโดยคณะกรรมการคณะ
คณะฯ แจ้งผลการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ เพื่อวางแผนปรับปรุงการเรียนการ สอนของตนในครั้งต่อไป