การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

Object-Oriented Analysis and Design

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้      เพื่อให้นักศึกษารู้จักการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมด้วยแนวคิดเชิงวัตถุด้วย หลักการของคลาส ออปเจ็ค เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ  หลักการของลำดับขั้นของคลาส การถ่ายทอดคุณสมบัติ และการมีหลายรูปของโปรแกรม
  เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และฝึกให้เป็นคนที่มีทักษะในการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
         ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนท์ หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื่อการออกแบบ UML ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบโดยอาศัยองค์ประกอบพื้นฐานเชิงวัตถุ การสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคส การคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม การสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสกับวัตถุ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามข้อกำหนดของยูสเคส
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 6. ทักษะปฏิบัติ การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 1-15 10%
2 2. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และการทำแบบฝึกหัด 1-15 10%
3 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะปฏิบัติ การทดสอบย่อย ภาคทฤษฎี การทดสอบย่อย ภาคปฏิบัติ 3-7 10%
4 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา การสอบกลางภาค 8 20%
5 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบย่อย ภาคทฤษฎี การทดสอบย่อย ภาคปฏิบัติ นำเสนอ กรณีศึกษา 10-13 20%
6 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบปลายภาค 10-17 30%
1.1    กิตติ ภักดีวัฒนกุลม, กิตติพงษ์ กลมกล่อม, UML-การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ, กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์เคทีพี, 2544. 321 หน้า.
1.2    ธีรวัฒน์ ประกอบผล, สุนทริน วงศ์ศิริกุล. การพัฒนาโมเดลสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย UML 2.0. ซัคเซส พับลิชชิ่ง บจก, 2552.
1.3    อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์. การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ. กรุงเทพฯ : เคทีพี สนพ, 2554.  
3.1 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา