บรรจุภัณฑ์อาหาร

Food Packaging

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในงานด้านสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารให้สอดคล้องภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสม
2.1 เพื่อให้นักศึกษาตอบสนองความต้องการของประเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและ ธุรกิจอาหาร การเปลี่ยนแปลงของโลก
2.2 เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
2.3 ส่งเสริมการใช้ความรู้ แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง
2.4 เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
หลักการของบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์และระบบการผลิต การตรวจสอบคุณสมบัติบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร การทำนายอายุการเก็บรักษาอาหารในบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กฎหมายและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีการบรรจุสมัยใหม่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งาน
1
มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1. มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นรายบุคคลเพื่อฝึกวินัยในการทำงาน การส่งงาน และความรับผิดชอบต่อตนเอง
2. กำหนดเวลาส่งงานมอบหมายเพื่อให้นักศึกษามีวินัยในการทำงาน และเคารพเวลา
3. มอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีม และให้ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมกลุ่มหากงานมอบหมายไม่สำเร็จ
1. สังเกต ความตรงต่อเวลาของนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน และจากการส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด
2. สังเกต และสอบถามสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายงาน โดยสอบถามถึงการมีส่วนร่วมในงานที่ทำ
3. สังเกต การทำงานระหว่างเก็บข้อมูล และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอ และการตอบคำถาม
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BSCFT127 บรรจุภัณฑ์อาหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ผลการเรียนรู้ Learning Outcome วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 1.3 - จำนวนครั้งการเข้าเรียนต้องเกิน 80% - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน - คะแนนกิจกรรมส่วนมหาวิทยาลัย 1-15 10% 2.1 และ 2.3 การสอบเก็บคะแนน การสอบกลางภาค 1-7 25% 2.1 และ 2.3 การสอบเก็บคะแนน การสอบปลายภาค 8-15 25% 3.3 และ 4.1 - รายงานการปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 20% 4.1, 5.2 และ 5.6 - งานมอบหมายและการนำเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา 20% รวม 100 % ผลการเรียนรู้ Learning Outcome วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 1.3 - จำนวนครั้งการเข้าเรียนต้องเกิน 80% - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน - คะแนนกิจกรรมส่วนมหาวิทยาลัย 1-15 10% 2.1 และ 2.3 การสอบเก็บคะแนน การสอบกลางภาค 1-7 25% 2.1 และ 2.3 การสอบเก็บคะแนน การสอบปลายภาค 8-15 25% 3.3 และ 4.1 - รายงานการปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 20% 4.1, 5.2 และ 5.6 - งานมอบหมายและการนำเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา 20% รวม 100 % ผลการเรียนรู้ Learning Outcome วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 1.3 - จำนวนครั้งการเข้าเรียนต้องเกิน 80% - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน - คะแนนกิจกรรมส่วนมหาวิทยาลัย 1-15 10% 2.1 และ 2.3 การสอบเก็บคะแนน การสอบกลางภาค ผลการเรียนรู้ Learning Outcome วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 1.3 - จำนวนครั้งการเข้าเรียนต้องเกิน 80% - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน - คะแนนกิจกรรมส่วนมหาวิทยาลัย 1-