ธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรม

Industrial Design Business

มีความรู้การวางแผนและการจัดตั้งธุรกิจทางการออกแบบ การบริหารจัดการ การตลาดสำหรับการออกแบบ ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีการออกแบบ
ศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนและการจัดตั้งธุรกิจทางการออกแบบ การบริหารจัดการ การตลาดสำหรับการออกแบบ ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีการออกแบบ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
 
มีวินัย  ขยัน  อดทน  ตรงต่อเวลา  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม
บรรยายพร้อมฝีกให้นักศึกษารู้หน้าที่และความรับผิดชอบ
พฤติกรรมการเข้าเรียน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาที่ศึกษา
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
ใช้กรณีศึกษา การจัดทำโครงงาน การมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูล การนำเสนองานโดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนำเสนองาน
มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี  สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
สอดแทรกการสอนให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
ประเมินจากรายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม 4.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆในรายวิชา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
สามารถสืบส้นศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสามารถประยุกต์รูปแบบและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม
ประเมินจากรายงาน ผลงาน และรูปแบบการนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID118 ธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.5, 2.1 1.5, 2.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 30% 30%
2 1.1-1.5, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.3, 5.2-5.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 2.1, 4.1-4.2, 5.2-5.4 รายงานประจำวิชา 7,16 10 %
4 1.5, 2.1-2.2, 3.1, 4.1-4.2, 5.2, 5.4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
ชลธิศ ดาราวงษ์. การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่. ธนาเพรส จำกัด วิทวัส รุ่งเรืองผล. หลักการตลาด. บริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. หลักการตลาด  กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จำกัด, 2543 วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา. คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ:ฺBusiness Model Generetion. วีเลิร์น, 2559
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  แบบประเมินหลังการดำเนินกิจกรรม
ผลการเรียนของนักศึกษา  การประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการจัดทำรายงานของนักศึกษา
-
มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4