ชลศาสตร์

Hydraulics

เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายคุณสมบัติของไหลสถิต จลน์ศาสตร์ของการไหลสามารถคำนวณสมการการไหลต่อเนื่อง สมการพลังงานของการไหลแบบคงที่โมเมนตัมและแรงเนื่องจากากรไหล สามารถวิเคราะห์เชิงมิติ ความคล้ายคลึง การไหลของ ของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในท่อ และการไหลในทางน้ำเปิด เข้าใจหลักการวัดค่าจากการไหล การไหลไม่คงที่ของของไหล
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจในการคุณสมบัติของ ของไหล สมการที่เกี่ยวข้องกับการไหล เพื่อเป้นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล