เทคโนโลยีขนมหวาน

Confectionary Technology

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมหวาน เข้าใจเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงและอุปกรณ์ในการทำขนมหวาน เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปขนมหวาน เพื่อให้มีทักษะในการผลิตขนมหวานดใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในขบวนการผลิต มีทักษะในการประกอบขนมหวานเพื่อใช้ในโอกาสและเทศกาลต่างๆได้
        เพื่อให้นักศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมหวาน ประเภทของขนมหวาน วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบขนมหวาน เทคโนโลยีในการแปรรูปขนมหวาน การประกอบขนมหวานเพื่อใช้ในโอกาสและเทศกาลต่างๆๆ
         ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมหวาน ประเภทของขนมหวาน วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบขนมหวาน เทคโนโลยีในการแปรรูปขนมหวาน การประกอบขนมหวานเพื่อใช้ในโอกาสและเทศกาลต่างๆ
3.1 วันอังคาร   เวลา 12.00 – 17.00 น. ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร 089 6386085
    3.2  viriyajaree@hotmail.co.th เวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
šมีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
˜ มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
šมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
šเคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ปฏิบัติตามระเบียบของการปฏิบัติการประกอบเทคโนโลยีขนมหวาน กำหนดให้นักศึกษาแบ่งเวรรับผิดชอบในการซื้อวัตถุดิบมาใช้ร่วมกันในชั้นเรียนและสังเกตจากการทำงานร่วมกันของกลุ่ม ตามที่ได้รับมอบหมาย การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีการตรวจเช็คความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มที่ต้องฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีขนมหวาน

รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และการปฏิบัติการประกอบขนมไทยที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและรายบุคคล
- การส่งงานการบ้านที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่ม
- ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
2.  ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ
˜มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
˜สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
šสามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ใช้การสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้สื่อทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามและตอบคำถาม ใช้การสอนจากสื่อที่มีข้อมูลความเกี่ยวข้องทางด้านการใช้เทคโนโลยีขนมหวาน

          การสอนด้วยการให้นักเรียนดัดแปลงสูตรขนมหวานทั้งไทยและต่างเทศให้ร่วมสมัยหรือเป็นการอนุรักษ์ตามเทศกาลและประเพณีนิยม
การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค การส่งงานในเรื่องวัสดุ-อุปกรณ์และสูตรขนมหวาน

          - การทำรายงานสูตรขนมหวาน
3.  ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
˜มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
การสอนโดยการนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีการทำขนมหวานแต่ละชนิดและวัตถุดิบในการประกอบขนมหวาน

         การสอนให้ฝึกปฏิบัติของจริง
 การฝึกปฏิบัติและทักษะในการเรียนขนมหวานในชั้นเรียน
-การส่งงานขนมหวาน
- ประเมินจากการฝึกปฏิบัติและทักษะในการเรียนเทคโนโลยีขนมหวาน
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
˜มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี
˜มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
šสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
šสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ การทำงานกลุ่มร่วมกันในการฝึกปฏิบัติการทำขนมหวานแบบไทยจำนวนมากไปเลี้ยงน้องในวันงานเด็ก

การร่วมทำกิจกรรมในการประกอบทำขนมหวานไปแจกน้องๆๆ
ประเมินจากผลของการทำรายงานการปฏิบัติการแต่ละครั้ง ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

          ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
šสามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
šสามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
šสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ต การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำรายงาน

          การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินทักษะการชั่ง ตวง
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในแต่ละชั่วโมงปฏิบัติงาน
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 1 2 1 1 3 1
1 BSCFN140 เทคโนโลยีขนมหวาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ารเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็กนในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 ด้านความรู้ สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 15,16 9 17 10 % 15 % 15 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติเทคโนโลยีขนมหวาน 9 17 15, 16 10 % 10 % 10 %
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การให้คะแนนของเพื่อนร่วมห้อง ตลอดภาคเรียน 5 %
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร รายงานเรื่องการทำขนมหวาน 1-16 10%
6 ด้านการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน งานที่มอบหมาย และผลงานสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ) ตลอดภาคเรียน 5 %
7
เอกสารประกอบการสอนขนมหวาน
พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม. เอกสารเผยแพร่ 2/2542 ขนมไทยโบราณ. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมคหกรรม ศาสตร์ คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, กรุงเทพฯ.
1. จันทร ทศานนท์. 2527. ขนมไทย. กรุงเทพฯ.
2. กรมการแพทย์, 2540. อาหารพื้นบ้าน 4 ภาค. กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพฯ
3. ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์. 2542. เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม หน่วยที่ 12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
 4. สายปัญญา, สมาคม. 2541 ต ารับสายเยาวภา บอกวิธีปรุงอาหารคาวหวาน. กรุงสยามการพิมพ์, พระ นคร.
5. อโนทัย เจนตนเสน และคณะ. 2517. คุณค่าทางโภชนาการของขนมไทย. โภชนาการสาร (ม.ค.-มี.ค.) ปีที่ 8 ฉบับที่ 3.
6. จรูญศรี พลเวียง. ม.ป.ป. เคล็ดลับการท าขนมไทย.
https://sites.google.com/site/candyyamroll/watthudib/hnathi-khxng-watthudib
https://sites.google.com/site/xxyphuchsersthkic/khunsmbati-kayphaph-khxng-natal-thrayhttp://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/7143/
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1008/gelatin-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://amprohealth.com/magazine/milk-product/
https://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7163-2017-06-04-15-11-40
http://www.adrenalinerushdiaries.com/my-tiny-kitchen/function-of-sugar-in-bakery/
https://isertblog.wordpress.com/2017/01/31/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%8B-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C/
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 รายงานผลการปฏิบัติเทคโนโลยีการทำขนมหวาน
1.2 ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน
1.3 ผลการเรียนของนักศึกษา
1.4 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินเพื่อนในรายวิชา
กลยุทธ์ในการประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดูผลจากผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนต่อไป
-ให้นักศึกษาทดลองดัดแปลงสูตรขนมพื้นบ้านให้ทันสมัย
ค้นคว้าหาวัตถุดิบพื้นมาพัฒนาเป็นขนมหวาน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการโดยดูจากผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชากระบวนการแปรรูป
4.2   มีการสุ่มตรวจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   มีการนำแนวคิดการแปรรูปอาหารแบบใหม่ที่ได้จากงานวิจัยเข้ามาใช้ในการปรับปรุงการสอนให้ดีเพิ่มขึ้น