อาหารว่างและเครื่องดื่ม

Snacks and Beverages

     1.1 นักศึกษามีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
      1.2 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
      1.3 นักศึกษามีความรู้และเข้าใจการแบ่งประเภทของอาหารว่างและเครื่องดื่ม
      1.4 นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งการจัดเสิร์ฟการจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม
      1.5 นักศึกษามีความเข้าใจและมีทักษาในการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มในโอกาสต่างๆ
 
             เพื่อให้ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่ม การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม การแบ่งประเภทของอาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มในโอกาสต่างๆ
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่ม การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม การแบ่งประเภทของอาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มในโอกาสต่างๆ
3.1 วันจันทร์   เวลา 12.00-17.00  น. ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร 089 6386085
    3.2  viriyajaree@hotmail.co.th เวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
˜ มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
˜ มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
˜เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ปฏิบัติตามระเบียบของการปฏิบัติการปะดิษฐ์ดอกไม้แบบสร้างสันต์ กำหนดให้นักศึกษาแบ่งเวรรับผิดชอบในการซื้อวัตถุดิบมาใช้ร่วมกันในชั้นเรียนและสังเกตจากการทำงานร่วมกันของกลุ่ม ตามที่ได้รับมอบหมาย การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีการตรวจเช็คความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตนเองและในการทำงานกลุ่มที่ต้องปฏิบัติการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และการปฏิบัติการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและรายบุคคล
- การส่งงานในชั่วโมงและการบ้านที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่มและรายบุคคล
- ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
2.  ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ
˜มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
šติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
šสามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ใช้การสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้สื่อทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามและตอบคำถาม ใช้การสอนจากสื่อที่มีข้อมูลความเกี่ยวข้องทางด้านการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม การสอนด้วยการให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพในการประกอบอาหารว่างและเครื่อง

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับชุมชนหรือหน่วยงานที่ต้องการรับความรู้ทางด้านการจัดเลี้ยงอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม มีบริการให้กับโรงเรียนในชุมชนที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มสมุนไพรในท้องถิ่น
การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค การส่งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย

       - การทำรายงานและรูปเล่ม
3.  ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
˜มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
การสอนโดยการนำตัวอย่างของจริง การสอนแบบบูรณาการให้ไปค้นคว้าจากผู้ประกอบการ และศึกษาด้วยตนเอง

        การสอนการใช้เทคนิคการในการประกอบอาหารว่างให้ร่วมสมัยและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หรือสร้างสรรค์ผลงาน
- การฝึกปฏิบัติและทักษะในการเรียนอาหารว่างในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
-การส่งผลงานอาหารว่าง
- ประเมินจากการฝึกปฏิบัติและทักษะในการฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารว่างได้
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
šมีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี
šมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
šสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
šสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ การทำงานกลุ่มร่วมกันในการฝึกปฏฺบัติ สามารถแก้ไขปัญหาต่างได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในการนำไปประกอบเป็นวิชาชีพ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ การทำงานกลุ่มร่วมกันในการฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารว่างและเครื่องในงานเลี้ยงได้

มอบหมายงานในการจัดตกแต่งและการเสิร์ฟในงานเลี้ยงได้
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
šสามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
šสามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
šสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ต การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำรายงาน

การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินทักษะการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามหัวข้อที่ตกลง
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในแต่ละชั่วโมงการปฏิบัติงาน
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ประเมินจากกสื่อสารด้วยภาษาการพูดจาและการรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สอนแบบฝึกปฏิบัติจริง
จากผลงานที่สำเร็จ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 4 1 1 4 1
1 BSCFN138 อาหารว่างและเครื่องดื่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 ด้านความรู้ สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 15,16 9 17 10 % 15 % 15 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติการ 9 17 15, 16 10 % 10 % 10 %
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การให้คะแนนของเพื่อนร่วมห้อง ตลอดภาคเรียน 5 %
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร รูปเล่มรายงานและการรายงาน 1-16 10%
6 ด้านการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน งานที่มอบหมาย และผลงานสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ) ตลอดภาคเรียน 5 %
เอกสารประกอบการสอนการเรียนวิชาอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฉวีวรรณ  แจ้งกิจ  และพจนีย์  บุญนา (ม.ป.ป.) อาหารว่าง.เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารว่าง. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตโชติเวช. (ม.ป.ท.)
ศรีสมร   คงพันธ์. (2555). เรื่องเล่ากับข้าวไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส.ส.ส.ส.จำกัด
สิริพันธุ์  จุลรังคะ(2555). เครื่องดื่มในงานบริการ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุพภรณ์  พจนมณี. (2521). ตำหรับอาหาร. วิทยาเขตพระนครใต้. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระจันทร์.
https://cooking.kapook.com/view150139.html
http://www.kitchenwaremarket.com/oscommerce/catalog/article_info.php?articles_id=177&osCsid=6b2177f5b879136d401f786115c97fd5
https://cooking.kapook.com/view180149.html
https://cooking.kapook.com/drink/other     
https://th.openrice.com/th/bangkok/article/%E0%B8%A3%E0%B8%A7A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%
      เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องหรือรายการทีวีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม                  
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.  กลุยุทธ์การประเมินการสอน :  
2.1   การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
2.2   การประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
2.4   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.   การปรับปรุงการสอน  : 
3.1   การวิจัยนอกชั้นเรียน
3.2   การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
3.3   เชิญบุคลากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :
              4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
                     ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
              4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
                     โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา : 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
             5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
                    ผลสัมฤทธิ์
             5.2  เชิญบุคลากรในชุมชนมามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่