ปฏิบัติงานโลหะแผ่นสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม

Sheet Metal Practices for Industrial Professional

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล