ศิลปะภาพพิมพ์ 1

Printmaking 1

1. เข้าใจระบบและขั้นตอนการทำงานศิลปะภาพพิมพ์สกรีน
2. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ด้วยศิลปะภาพพิมพ์สกรีน
3. รู้วัสดุอุปกรณ์ในการทำศิลปะภาพพิมพ์สกรีน
4. มีทักษะในการทำศิลปะภาพพิมพ์สกรีน
5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์สกรีน
6. เห็นคุณค่าของงานศิลปะภาพพิมพ์สกรีน
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากกระบวนการภาพพิมพ์สกรีน โดยความรู้จากความเข้าใจในศิลปะภาพพิมพ์สกรีนนี้สามารถนำไปพัฒนาในผลงานสร้างสรรค์เฉพาะตนต่อไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากกระบวนการภาพพิมพ์สกรีน (Screen Printmaking )โดยเน้นความพิเศษเฉพาะของเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์
Study and practice with printmaking through the medium of screen printmaking, with emphasis on unique techniques and creativity.
อาจารย์ผู้สอนจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า
ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ข้อ ๒  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น ข้อ ๓  ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนในรายวิชา  สอนให้มีระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อ ๑ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) ข้อ ๒  มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ ข้อ ๓  ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) ข้อ ๔ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา     
ใช้การเรียนการสอน โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะเนื้อหาของรายวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 1
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ในด้านต่าง ๆ คือ
                  ๑. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
                  ๒. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
                  ๓. ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
ข้อ ๑ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) ข้อ ๒ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ข้อ ๓ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) ข้อ ๔ มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
ใช้กรณีศึกษาการมอบหมายงานให้นักศึกษาแล้วให้สังเกตปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
ข้อ ๑ มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ข้อ ๒ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) ข้อ ๓ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม  การเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   การประสานงานกับบุคคลภายนอก  
สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน และผลงานกลุ่มในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ข้อ ๑ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) ข้อ ๒ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) ข้อ ๓ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
-
-
ข้อ ๑ มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ ข้อ ๒ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง                          ข้อ ๓ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีสร้างภาพร่างและปฏิบัติงานตามใบงาน และการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วย
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 1 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 1 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 1 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 2 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
1 BFAVA131 ศิลปะภาพพิมพ์ 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2,2.4,3.2,3.4,6.2 การนำเสนอผลงานตามหัวข้อหน่วยที่ 1,2 สอบกลางภาค การนำเสนอผลงานตามหัวข้อหน่วยที่ 3,4 สอบปลายภาค 4,6,8 9 11,13,15,17 17 30% 10% 40% 10%
2 1.1 ประเมินการนำเสนอในแต่ละครั้ง จิตพิสัย ความสนใจ การเรียนสม่ำเสมอ การแต่งกายสะอาด การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
.  กมล คงทอง. ศิลปะภาพพิมพ์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2543
2.  กมล ศรีวิชัยนันท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างศิลปะ.เอกสารประกอบการ
     สอนวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
3.  จุฑารัตน์ วิทยา. ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์, 2550
4.  ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2557
5.  นิพนธ์ ทวีกาญจน์. ตะแกรงไหม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2526
6.  วิเชียร จิระกานนท์,นงเยาว์ จิระกานนท์. การพิมพ์ซิลค์สกรีน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ธีระ
     การพิมพ์, 2529
7.  อิทธิพล ตั้งโฉลก.ทรรศวรรษภาพพิมพ์-แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร, 2535
8.  อัศนีย์ ชูอรุณ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ความรู้เกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
     อมรินทร์, 2532
แหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะภาพพิมพ์
- วารสาร ศิลปะทั้งในและต่างประเทศ เช่น Art in America วารสารจากสถาบันต่างๆ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะภาพพิมพ์